Dražba budovy v Chynoranoch Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.03.2024 11:45
Miesto dražby:
salónik Primátor na 2.poschodí hotela Elizabeth, na ulici Gen. M.R.Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
04.03.2024 14:45
Druhá obhliadka:
18.03.2024 14:45
Najnižšie podanie:
299 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
299 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Partizánske
Obec:
Chynorany
Katastrálne územie:
Chynorany
Ulica:
Bošianska cesta 545
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Partizánske, obec: Chynorany, katastrálne územie: Chynorany, zapísané v evidencii Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 603, a to konkrétne:

budova so súpisným číslom 545 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1541/1 o výmere 1021 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok parcely registra „C“ č. 1541/1 o výmere 1021 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

pozemok parcely registra „C“ č. 1541/2 o výmere 2949 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Budova s. č. 545 - výrobná hala s administratívnymi priestormi, k.ú. Chynorany
Jedná sa o budovu - výrobnú halu s administratívnou časťou. Situovaná je na okraji obce v jej priemyselnej zóne.
Budova bola daná do užívania v roku 1984. Má nosnú konštrukciu oceľovú s murovanou výplňou a čiastočne s výplňou z hliníkového vlnitého plechu. Budova spĺňa technické parametre haly, v roku 2012 bola rozdelená na dve časti. Nakoľko sa nezachovalo kolaudačné rozhodnutie resp. užívacie povolenie, ako doklad o veku stavby je použité potvrdenie obce Chynorany. Budova je bežne udržiavaná, v roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia - zateplenie a fasáda, vykurovanie, nové vnútorné rozvody vody a kanalizácie, nová sociálna časť - sprchy a WC, vymenené okná a klampiarske konštrukcie.
Dispozičné riešenie sa predpokladá: Budova má I.NP, nie je podpivničená, členená je na viac priestorov - 2x výrobný priestor haly, sklady a kancelárie so sociálnou časťou. Ide o jednoloďovú halu bez žeriavovej dráhy.
Zastavaná plocha 1.NP je 992,25 m2.
Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:
Budova má sedlovú strešnú konštrukciu, krytina strechy je vyhotovená z pozinkovaného plechu. Obvodový plášť je murovaný z pórobetónových tvárnic hr. 25 cm, čiastočne je tvorený hliníkovým plechom so zateplením. V rámci rekonštrukcie bol celý objekt zateplený a urobená nová fasáda. Priečky sú prevažne tehlové. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Okná sú v celom objekte nové plastové. Dvere sú drevené alebo kovové hladké plné alebo presklené, vráta sú kovové dvojkrídlové s náterom. Vonkajšie povrchové úpravy – omietka, je na báze umelých látok, vnútorné povrchové úpravy tvoria hladké vápenné omietky. Podlahy sú tvorené cementovým poterom, asfaltom, alebo keramickou dlažbou. Vykurovanie je ústredné pomocou dvoch stacionárnych plynových kotlov. Radiátory sú oceľové rebrové alebo oceľové doskové. Vo výrobných priestoroch sú vykurovacie registre a teplovzdušné agregáty. Rozvod studenej a teplej vody je riešený v pozinkovanom poplastovanom potrubí. Ohrev TÚV je pomocou el. bojlera. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Elektrorinštalácia je svetelná aj motorická.
Vybavenie - 3x WC s nádržkou v stene, umývadlá, umývací žľab, pisoáre, sprchové kúty, batérie nerezové pákové a nerezové obyčajné.
Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
Prístrešok pre autá
Prístrešok pozostáva z nosnej kovovej konštrukcie a pultovej strechy s krytinou z pozinkovaného plechu. Do užívania bol daný v roku 1990.
Zastavaná plocha je 78,03 m2.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.