Dražba spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemkoch v Osturni o celkovej výmere 59854 m2. Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.03.2024 17:30
Miesto dražby:
Eventový prestor na 1. p. v Coworking Poprad, Námestie svätého Egídia 11/25, Poprad
Prvá obhliadka:
06.03.2024 10:00
Druhá obhliadka:
18.03.2024 10:00
Najnižšie podanie:
8 680 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
8 680 €
Dražobná zábezpeka:
2 500 €
Okres:
Kežmarok
Obec:
Osturňa
Katastrálne územie:
Osturňa
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 886 vedenom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Osturňa, obec Osturňa, okres Kežmarok, a to: 

 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1350/10 o výmere 7724 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“  č. 1354/3 o výmere 444 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“  č. 1359/3 o výmere 3205 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1359/30 o výmere 7320 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
 • pozemku parc. reg. „E“  č. 1359/78 o výmere 1503 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1361/55 o výmere 4844 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1362/146 o výmere 2936 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
 • pozemku parc. reg. „E“  č. 1364/4 o výmere 313 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemku parc. reg. „E“  č. 1365/26 o výmere 2871 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1391/12 o výmere 8402 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1414/20 o výmere 5187 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1414/78 o výmere 1565 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1414/254 o výmere 2020 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1414/256 o výmere 2158 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1414/258 o výmere 2158 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“ č. 1414/260 o výmere 2365 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemku parc. reg. „E“  č. 1416/6 o výmere 4848 m2, druh pozemku: lesný pozemok,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

 1. Lesný pozemok - parcely EKN č. 1359/3, č. 1359/30, č. 1361/55, č. 1362/146, č.1391/12 a č. 1416/6

 

Jedná sa o lesné pozemky ohraničeného lesného komplexu. Pozemky sú v stave „E KN“ lesných pozemkov a sú v obhospodarovaní podľa zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. Prevažné zastúpenie drevín je: smrek obyčajný, pichľavý, čierny, omorika a ostatné druhy rodu „smrek“.

Iná využiteľnosť síce nie je uvedená na liste vlastníctva č. 886, pre k. ú. Osturňa, okres Kežmarok, ale dané lesné pozemky sú súčasťou Poľovného revíru: Matiašovce, číslo rozhodnutia: 94/93 - Sa, dátum rozhodnutia: 22.02.2003, okres: Kežmarok, poľovná oblasť: J XIX, užívateľ: SPZ, PZ Gojnica.

 

Celková výmera lesných pozemkov je 31.555 m2.

 

 1. Trvalý trávny porast - parcely EKN č. 1350/10, č. 1354/3, č. 1359/78, č. 1365/26, č. 1414/20, č. 1414/78, č. 1414/254, č. 1414/256, č. 1414/258, č. 1414/260 a ostatná plocha – parcela EKN č. 1364/4.

 

Pozemky sú využívané ako poľnohospodárska pôda. Pozemky nie sú napojené na inžinierske siete s príslušnou občianskou vybavenosťou, ale sú súčasťou územia extravilánu. V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká spojené s užívaním nehnuteľností.

 

Celková výmera trvalých trávnych porastov je 27.995 m2.

Celková výmera trvalých ostatnej plochy je 313 m2.

 

Podľa oznámenia Obce Osturňa zo dňa 06.10.2023 – územnoplánovacia informácia -  v zmysle Územného plánu obce Osturňa a jeho dodatkov sa na predmete dražby, ktorý sa nachádza v extraviláne obce neuvažuje so žiadnou výstavbou ani so zmenou využitia pozemkov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.