2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Sv. Peter! NIŽŠIA CENA! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
30.07.2024 09:00
Miesto dražby:
salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.07.2024 15:15
Druhá obhliadka:
25.07.2024 15:15
Najnižšie podanie:
50 340 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
67 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Svätý Peter
Katastrálne územie:
Svätý Peter
Ulica:
Malá 13
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Svätý Peter, katastrálne územie: Svätý Peter, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 675, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 485 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 531/3 o výmere 552 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 531/3 o výmere 552 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 531/4 o výmere 236 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet 2. opakovanej dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 485 postavený na pozemku parc. č. 531/3 v kat. úz. Svätý Peter. Ide o murovaný rodinný dom. Nachádza sa v zastavanom území obce Svätý Peter na ulici Malá č. 13. Rodinný dom pozostáva z prízemia a poschodia. Má rovnú strechu s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Stavba bola dokončená v roku 1977. Rodinný dom bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2015.


Dispozičné riešenie sa predpokladá:
I. NP tvorí: závetrie, predsieň, obývacia izba, kuchyňa, chodba, schodisko, kúpeľňa s WC, kotolňa a garáž.
Zastavaná plocha I. NP je 110,50 m2.
II. NP tvoria: štyri obytné miestnosti, chodba, kúpeľňa s WC a balkón.
Zastavaná plocha II. NP je 110,50 m2.


Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá: Základy sú železobetónové, základové pásy sú s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová do výšky do 50 cm. Stropy sú železobetónové monolitické. Dom má plochú strechu pokrytú živicovou krytinou. Vonkajšia fasáda je škrabaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné štukové s maľbami. Schody sú železobetónové točité s povrchom z nástupníc z keramickej dlažby, na ktorej je nalepený PVC povrch. Dvere sú drevené hladké. Okná sú plastové vybavené plastovými roletami. Garážové vráta sú drevené otváravé. Podlahy obytných miestností na oboch podlažiach sú prevažne s povrchom z veľkoplošných laminátových parkiet. Na prízemí rodinného domu je vybudovaný nový rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie - pôvodný, rozvod zemného plynu, rozvod ústredného vykurovania a elektrická inštalácia - svetelný, zásuvkový a motorický prúd. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler umiestnený v kotolni na prízemí. Zdrojom ústredného kúrenia je plynový kotol umiestnený v kotolni na prízemí. Vykurovacie telesá sú pôvodné článkové radiátory. Dom má v niektorých miestach poschodia zvlhnuté múry (v oblasti stropov), je potrebná rekonštrukcia strechy. Stavba rodinného domu je napojená na verejný vodovod, uličný rozvod zemného plynu, uličný elektrický rozvod. Odkanalizovanie je riešené do vlastnej žumpy. Rodinný dom je po čiastočnej rekonštrukcii, ktorá bola vykonaná v roku 2015. V rámci rekonštrukcie boli na oboch podlažiach vymenené okná, vybudovaný nový rozvod vody, nové obklady stien, nové podlahy, zabudovaný nový elektrický bojler a nové zariadenie kuchyne, kúpeľne a WC na prízemí.


Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.