Dražba rodinného domu v Pohronskej Polhore, okres Brezno Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.09.2023 14:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul. č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
05.09.2023 13:00
Druhá obhliadka:
21.09.2023 13:00
Najnižšie podanie:
40 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
40 700 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Pohronská Polhora
Katastrálne územie:
Pohronská Polhora
Ulica:
Hlavná 179/164
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Brezno, obec: Pohronská Polhora, katastrálne územie: Pohronská Polhora, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 443, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 179 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 439 o výmere 329 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 439 o výmere 329 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 440 o výmere 246 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 179, kat. územie Pohronská Polhora

Nachádza sa na svahovitom pozemku v intraviláne obce, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov. Ide o jednopodlažný dom s podpivničením pod prednou časťou do 1/2 zastavanej plochy. Do užívania bol daný v roku 1948. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejné rozvody zemného plynu, verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnica.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 29 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, dve izby, kúpeľňa a špajza.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 81,78 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plných tehál skladobnej hr. nad 60 cm. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú vápenné a vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné štukové plsťou hladené. Dvere sú zvlakové. Podlahy tvoria dlažby a cementový poter. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené s viditeľnými trámami. Strecha tvorí hambálkový krov a väznicové sústavy bez stĺpikov. Krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové. Úpravy vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit, na zadnej stene od suseda je striekaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné štukové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, okolo vane, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria palubovky a dlažby. V kuchyni je elektrický sporák s elektrickou rúrou a s keramickou platňou, oceľové smaltované drezové umývadlo a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, vodovodné batérie, a splachovací záchod bez umývadla. Zdrojom vykurovania sú akumulačné kachle a kachle na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vyhotovené sú vnútorné rozvody zemného plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Humno, kat. územie Pohronská Polhora

Je drevenej konštrukcie so sedlovou strechou pokrytou plechovou krytinou. Do užívania bolo dané v roku 1950.  

Zastavaná plocha humna je 40,8 m2.

 

2. Dreváreň, kat. územie Pohronská Polhora

Je umiestnená medzi rodinným domom a humnom. Do užívania bola daná v roku 1950.

Zastavaná plocha drevárne je 21,6 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, podmurovka je tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové obojstranne obité. Stropy tvorí podbitie krovu. Krov je sedlový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších aj vnútorných povrchov tvorí napustenie impregnáciou. Dvere sú drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.