Dražba domu v obci Bruty, okres Nové Zámky Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.09.2023 09:30
Miesto dražby:
veľká sála na prízemí budovy na ulici Na Vŕšku 2, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
05.09.2023 17:30
Druhá obhliadka:
19.09.2023 17:30
Najnižšie podanie:
48 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
48 400 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Bruty
Katastrálne územie:
Bruty
Ulica:
Bruty 107
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec: Bruty, katastrálne územie: Bruty, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 242, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 107 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 246/5 o výmere 195 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 724 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 246/4 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • iná stavba so súpisným číslom 725 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 246/3 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 246/1 o výmere 985 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 246/2 o výmere 251 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 246/3 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 246/4 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 246/5 o výmere 195 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 107, kat. územie Bruty

Jedná sa o prízemný čiastočne podpivničený dom so šikmou strechou. Do užívania bol daný v roku 1969.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V priečelí sú umiestnené dve izby, za izbami je predsieň, hala, kúpeľňa, komora, smerom do dvora je orientovaná kuchyňa, kotolňa, WC a skladové priestory. Z dvora je prístupná miestnosť so schodiskami do suterénu a na povalu. Hlavný vstup do domu je cez závetrie do predsiene. Vstup z dvora je cez verandu.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 13,58 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 196,16 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a

Keramické. Schodisko je kovové. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy tvoria dlažby alebo cementový poter. Elektroinštalácia je svetelná.

 

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko tvorí mäkké drevo bez podstupníc. Krovy sú zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami. Krytiny strechy na krove sú azbestocementové, šablóny na debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky tvorí škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené alebo striekaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Okenice a vonkajšie rolety sú drevené. Podlahy tvoria palubovky, dosky, xylolit, dlažby, liate terazzo alebo lepené povlakové podlahy. V kuchyni je plynový sporák alebo sporák na propán-bután, oceľové smaltované drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, vodovodné batérie. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu, tuhé palivá alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s poistkami. Vyhotovené sú vnútorné rozvody plynu.

 

2. Garáž so súpisným číslom 724, kat. územie Bruty

Je určená pre garážovanie jedného osobného motorového vozidla. Do užívania bola daná v roku 1972.

Zastavaná plocha garáže je 23,31 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, podmurovka je betónová. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krytina na plochých strechách je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy sú hrubé betónové alebo tehlová dlažba. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

3. Iná stavba so súpisným číslom 725, kat. územie Bruty

Jedná sa o letnú kuchyňu. Do užívania bola daná v roku 1972.

Zastavaná plocha letnej kuchyne je 28,5 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov, hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krytina na plochých strechách je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Nachádza sa tam umývadlo s batériou a kuchynský sporák na tuhé palivo. Vyhotovené sú vnútorné rozvody len studenej vody. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.