Pripravujeme dražbu rozostavanej stavby v Martine Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Martin
Obec:
Martin
Katastrálne územie:
Priekopa
Ulica:
Kolónia Hviezda 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Martin, katastrálne územie: Priekopa, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2589, a to konkrétne:

  • rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3352/7 o výmere 105 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.