Opakovaná dražba rozostavaného rodinného domu v Nitre Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
11.12.2023 11:45
Miesto dražby:
salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
24.11.2023 12:45
Druhá obhliadka:
07.12.2023 12:15
Najnižšie podanie:
206 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
275 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Párovské Háje
Ulica:
Dialničná 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Párovské Háje, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7510, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 3698/777 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3698/152 o výmere 400 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3698/153 o výmere 951 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3698/777 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“) a

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Párovské Háje, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7570, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/164 na pozemku parcely registra “C“ č. 3698/168 o výmere 2089 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „ predmet dražby 2“),
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/164 na pozemku parcely registra “C“ č. 3698/168 o výmere 2089 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „ predmet dražby 3“ a spolu s predmetom dražby 1 a predmetom dražby 2 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom na parc. č. 3698/777, kat. územie Párovské Háje

Nachádza sa v novovytvorenej "Obytnej skupine Lukov dvor". Situovaný je s odstupom od ulice v zadnej časti pozemku, na Diaľničnej ulici. Rozostavaný rodinný dom je postavený v uličnej zástavbe a pozostáva z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných podlaží. V lokalite je možnosť napojenia na elektrinu a vodu z verejných zdrojov. Podľa priloženého rozhodnutia o dodatočnom povolení na stavbu "Rodinný dom" a informácií z tvarovo miestnej obhliadky je ako začiatok užívania stavby určený rok 2015, v roku 2016 boli k rodinnému domu pristavané garáže s prináležiacimi priestormi na úrovni 1. PP, čo nie je zohľadnené v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, ale je zohľadnené v priloženom geometrickom pláne. V roku 2016 bolo vyhotovené zateplenie celého rodinného domu polystyrénom s úpravou vonkajšej fasády.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: zádverie, technická miestnosť, schodisko, sklad, pivnica a garážové státia.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 262,13 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, WC, kuchyňa, zádverie a obývacia izba.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 94,02 m2.

Podkrovie tvorí: dve izby, chodba, kúpeľňa, schodiskový priestor a balkón s plochou 13,15 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je 105,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. PP je postavené z pálených tehál hr. 300 až 450 mm, kombinované s murivom z betónových debniacich tvárnic hr. 300 mm na betónových základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou. Podlaha na 1. PP je betónová vrátane schodov. Stropy sú železobetónové a v časti pivnice klenbové. Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Dvere sú drevené plné otváravé. Zvislé konštrukcie 1. NP a podkrovia sú murované z tehál Porotherm hr. 300 a 380 mm, priečky 1. NP sú murované z tehál hr. 115 mm. Podlahy na nadzemných podlažiach sú z keramickej dlažby. Dvere sú drevené plné v drevených zárubniach, okná sú plastové s izolačným trojsklom na 1. NP s vonkajšími hliníkovými žalúziami a v podkroví s interiérovými žalúziami. Stropy nad 1. NP sú železobetónové a v podkroví sú drevené trámové so zateplením a s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú štukové, vonkajšie omietky sú na báze umelých látok so zateplením fasády polystyrénom hr. 80 až 100 mm. Krov je drevený, strecha je sedlová s krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné (parapety) sú z hliníkového plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z plastových potrubí. Odpad kanalizácie je odvádzaný plastovým potrubím do žumpy. Ohrev TÚV je elektrickým ohrievačom. Vykurovanie celého domu je teplovodné podlahové, zabezpečené elektrickým kotlom ÚK značky Protherm situovaným v technickej miestnosti na 1. PP. V obývacej miestnosti na 1. NP sa nachádza teplovzdušný krb s prieduchmi. V dome je televízny rozvod.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Vonkajší bazén

Vybudovaný bol v roku 2017, avšak ešte nie je dokončený.

Objem bazéna je 96 m3.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.