Dražba stavebného pozemku v obci Veľká Paka - 649m2 Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
26.06.2023 09:30
Miesto dražby:
Kultúrny dom Veľká Paka, Veľká Paka č. 301, 93051 Veľká Paka
Prvá obhliadka:
12.06.2023 08:30
Druhá obhliadka:
23.06.2023 12:30
Najnižšie podanie:
74 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
74 300 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Veľká Paka
Katastrálne územie:
Veľká Paka
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Pozemok parcely registra „C“ č. 175/28 o výmere 649 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúci sa v k.ú.: Veľká Paka, obec: Veľká Paka, okres: Dunajská Streda, zapísaný na liste vlastníctva č. 356, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemok CKN č. 175/28 je o výmere 649 m2 a je určený k výstavbe rodinného domu. Pozemok je situovaný cca 30 km od Hlavného mesta Bratislavy, a tak spadá do lokality zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností. Prístup k pozemku je po spevnenej komunikácii. Počet obyvateľov obce Veľká Paka je 1 023 (k 31.12.2022). V obci je možnosť napojenia pozemku na rozvod elektriny, plynu, vody a telekomunikačné rozvody. Pozemok je rovinatý, vzdialený cca 5 min. chôdze od miestnej zastávky autobusovej dopravy. V okolí pozemku je malá hustota obyvateľstva. Územie je rovinaté, zakladanie je bez mimoriadnych vplyvov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.