Dražba bytu v Košiciach, časť Sídlisko Ťahanovce Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
31.05.2024 10:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.05.2024 09:00
Druhá obhliadka:
24.05.2024 09:00
Najnižšie podanie:
132 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
132 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Košice I
Obec:
Košice-Sídlisko Ťahanovce
Katastrálne územie:
Nové Ťahanovce
Ulica:
Juhoslovanská 2502/5
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Košice I, obec: Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie: Nové Ťahanovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor,

A/ na liste vlastníctva č. 2085, a to konkrétne:

  • byt č. 38 nachádzajúci sa na 10. p. obytného domu Juhoslovanská 5 so súpisným číslom 2502, vchod: 5 v Košiciach (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 3527 o výmere: 448 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 2160/100000 (ďalej len akopredmet dražby 1“) a

 

B/ na liste vlastníctva č. 2559, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2160/100000 na pozemku parc. reg. „C“ č. 3527 o výmere: 448 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len akopredmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Byt č. 38 v bytovom dome súp. č. 2502, ulica Juhoslovanská č. 5, katastrálne územie Nové Ťahanovce

Nachádza sa na 10. poschodí v panelovom bodovom bytovom dome. Bytový dom má prízemie a 12 nadzemných podlaží, v ktorých sú umiestnené troj a štvorizbové byty. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1989. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatných dvanásť nadzemných podlaží je obytných. Obytný dom je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii. Obytný dom je kompletne zrekonštruovaný, zateplený. Boli vymenené okná v spoločných priestoroch, sú osadené nové vchodové dvere so zabudovanými poštovými schránkami a dlažba vo vstupe.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC, komory a kuchyne. K bytu patrí aj pivnica umiestnená v 1. NP.

 

Celková podlahová plocha bytu je 78,65 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 1 m2 bez plochy loggie o výmere 3,14 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Byt

Je kompletne zrekonštruovaný. V byte boli vymenené všetky okná a balkónové dvere za plastové s izolačným dvojsklom. V loggii je zrealizovaná presklená plastová stena. Pôvodné bytové jadro bolo demontované a nahradené novým murovaným z pórobetónových tvárnic. Na stenách sú zrealizované vápenné stierky. V kúpeľni a vo WC je zrekonštruovaný keramický obklad. V kúpeľni, vo WC a v časti predsiene je keramická dlažba. V izbách sú drevené parkety. Vstupné dvere do bytu sú protipožiarne s bezpečnostným zámkom, vnútorné dvere sú na báze dreva osadené do kovových zárubní. V kuchyni je drevená linka s nerezovým umývacím drezom, plynový sporák s elektrickou rúrou a odsávač pár. V kúpeľni je plastová vaňa s tryskami a umývadlom. Vo WC je keramická záchodová misa. Zásobovanie bytu TÚV je riešené z centrálnej kotolne v sídlisku.

 

Bytový dom

Je založený na základových pätkách a základových pásoch. Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová zateplená , krytina je živičná , klampiarske konštrukcie sú pozinkované. Vykurovanie bytového domu a bytu je z centrálnej plynovej kotolne v sídlisku. Bytový dom je zabezpečený proti blesku bleskozvodom. Zvislé rozvody inštalácií sú vedené v bytových jadrách. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a dvomi osobnými výťahmi. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete vrátane káblovej televízie.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.