Opakovaná dražba dvoch domov v Turni nad Bodvou, okres Košice - okolie Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.10.2023 12:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
10.10.2023 10:45
Druhá obhliadka:
24.10.2023 10:45
Najnižšie podanie:
28 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
38 300 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Turňa nad Bodvou
Katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou
Ulica:
Hradná 383/39
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obec: Turňa nad Bodvou, katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 103, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 383 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 5232/2 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • dom so súpisným číslom 385 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 5232/3 o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 5231 o výmere 135 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 5232/1 o výmere 171 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 5232/2 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 5232/3 o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 383, katastrálne územie Turňa nad Bodvou

Je to stavba pôvodného rodinného domu, ku ktorej bol pristavaný rodinný dom súpisné číslo 385. Rodinný dom nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Strecha je plochá, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú hladké. Do užívania bol daný v roku 1950.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: komora, chodba a dve izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 72,68 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové, dom je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strechu tvoria hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov. Krytiny strechy na krove sú azbestocementové šablóny na debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenné a vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlažby, cementový poter a tehlová dlažba. Elektroinštalácia je svetelná.

 

2. Rodinný dom súpisné číslo 385, katastrálne územie Turňa nad Bodvou

Je postavený ako prístavba k rodinnému domu súpisné číslo 383. Rodinný dom nie je podpivničený a má tri nadzemné podlažia. Strecha je sedlová pokrytá krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú plastové. Fasádne omietky sú hladké. Do užívania bol daný v roku 1974. Dom je napojený na elektrinu, vodovod a kanalizáciu do žumpy.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, schodisko, chodba, obývacia izba, kotolňa, WC a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 72,51 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: izba, chodba, schodisko a kuchyňa.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 66,85 m2.

3. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, chodba, schodisko a kuchyňa.

Zastavaná plocha 3. nadzemného podlažia je 66,85 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové, dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické, prefabrikované alebo keramické s rovným podhľadom. Schodisko tvorí liate terazzo, betónová alebo keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, WC min. do výšky 1 m. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria podlahoviny gumové, z PVC, lino alebo dlažby a podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, vodovodné batérie. Záchod je splachovací bez umývadla. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Zrealizovaný je bleskozvod.

 

2. nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické, prefabrikované alebo keramické s rovným podhľadom. Schodisko tvorí liate terazzo, betónová alebo keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria podlahoviny gumové, z PVC, lino alebo dlažby a podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni je elektrický alebo plynový sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), drezové umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kúpeľni sú vodovodné batérie. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové  alebo kameninové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

3. nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické, prefabrikované alebo keramické s rovným podhľadom. Schodisko tvorí liate terazzo, betónová alebo keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria podlahoviny gumové, z PVC alebo lino. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.