Dražba rodinného domu s.č. 40 v Lekárovciach, okres Sobrance Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.09.2023 09:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
05.09.2023 08:00
Druhá obhliadka:
21.09.2023 08:00
Najnižšie podanie:
52 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
52 800 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Sobrance
Obec:
Lekárovce
Katastrálne územie:
Lekárovce
Ulica:
Lekárovce 40
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Sobrance, obec: Lekárovce, katastrálne územie: Lekárovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Sobrance, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 312, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 40 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1083 o výmere 670 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1083 o výmere 670 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1084 o výmere 5807 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 40, kat. územie Lekárovce

Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný rodinný dom bez obytného podkrovia s čiastočným podpivničením nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií. Do užívania bol daný v roku 1965. K rodinnému domu boli zrealizované dve prístavby. Prístavba obytnej časti v roku 1977 a prístavba hospodárskej budovy v roku 1985. Na rodinnom dome boli zrealizované čiastočné rekonštrukčné práce, a to výmena okien a vchodových dverí v 1.NP za plastové EURO s izolačným dojsklom doplnené hliníkovými žalúziami, sadrokartónové povrchové úpravy stropov so zateplením, plávajúce laminátové podlahy v obytných miestnostiach a v kuchyni. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, na verejný rozvod zemného plynu a na verejný vodovod. Kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy.   

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: sklad (pivnica) a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 27,71 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: závetrie, chodby, päť izieb, obývacia hala, kúpeľňa, špajza, kuchyňa, letná kuchyňa, tri sklady, WC a chliev.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 257,82 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové prekladané kameňom bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu, murivo v 1. NP je murované z pálených tehál hr. do 40 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou škrabaný brizolit. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom je monolitický železobetónový, strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom s bodovým osvetlením. Vnútorné povrchové úpravy sú vápennocementové štukové. Vykurovanie je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi. Zdrojom tepla je kotol na tuhé palivo umiestnený v kotolni v suteréne. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým plynovým ohrievačom, ktorý je umiestnený na stene v kúpeľni v 1. NP. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1.NP. Strecha je zalomená stanová zrealizovaná dreveným krovom pokrytá pôvodnou krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú zrealizované z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere v 1. NP sú dyhované na báze dreva plné a presklené. V 1. NP je umiestnená kuchyňa vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s palubkovými dvierkami z masívneho dreva, kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a elektrickou teplovzdušnou rúrou s digestorom a nerezovým drezom s odkvapnou plochou so stenovou pákovou batériou. V 1. NP sa nachádza aj kúpeľňa s WC. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu do výšky 1,50 m a podlaha je z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Garáž bez súpisného čísla, kat. územie Lekárovce

Je umiestnená vedľa rodinného domu z východnej strany v prednej časti dvora. Do užívania bola daná v roku 2005. Ide o garáž pre jedno osobné auto.

Zastavaná plocha garáže je 31,5 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu, Ypor hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy tvorí podbitie krovu. Strecha je sedlová hambalková. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších aj vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky alebo cementový poter s vodorovnou izoláciou. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

2. Hospodárska budova, kat. územie Lekárovce

Je umiestnená v zadnej časti dvora za prístavbami rodinného domu. Ide o rozostavanú stavbu, ktorá slúži ako sklad a dielňa pre poľnohospodárske stroje. Do užívania bola daná v roku 2017.

Zastavaná plocha hospodárska budovy je 73,08 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky 30 cm. Strecha je sedlová. Krytina strechy je plechová pozinkovaná. Okná sú zdvojené a s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy sú hrubé betónové s vodorovnou izoláciou pod murivom.  

 

3. Prístrešok pri hospodárskej budove, kat. územie Lekárovce

Je umiestnený v zadnej časti dvora za prístavbami rodinného domu. Ide o sklad a kurín. Do užívania bol daný v roku 2017.

Zastavaná plocha prístrešku je 45,86 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi. Zvislé nosné konštrukcie tvoria iba stĺpiky alebo murované piliere. Strecha je väznicová valbová, stanová, sedlová alebo manzardová. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Podlahy sú hrubé betónové alebo tehlová dlažba s vodorovnou izoláciou.  

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave vyžadujúcom si však dokončenie započatých prác.