Dražba rodinného domu v obci Zlatná na Ostrove! NAJNIŽŠIA CENA! Prvá 3D Vizualizácia

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.07.2024 09:45
Miesto dražby:
salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.07.2024 16:30
Druhá obhliadka:
25.07.2024 16:30
Najnižšie podanie:
54 540 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
60 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Komárno
Obec:
Zlatná na Ostrove
Katastrálne územie:
Zlatná na Ostrove
Ulica:
Škôlkárska 181
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

 

Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Zlatná na Ostrove, katastrálne územie: Zlatná na Ostrove, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 374, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 181 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 187/1 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 187/1 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 187/2 o výmere 442 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 187/3 o výmere 448 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

Rodinný dom súpisné číslo 181 na parcele č. 187/1, katastrálne územie Zlatná na Ostrove

Jedná sa o samostatne stojaci murovaný jednopodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom bez zabudovaného podkrovia. Rodinný dom bol postavený na základe stavebného povolenia stavby z roku 1956 a užívaný od roku 1958. V roku 1962 bola vybudovaná prístavba. Z prvkov krátkodobej životnosti počas užívania stavby v roku 2012 boli obnovené nášľapné vrstvy podláh a kompletné zariadenie kuchyne a kúpeľne, elektroinštalácia, vykurovanie, nový kotol a ohrievanie TÚV. V roku 2018 bola vybudovaná kuchyňa v priestoroch izby vedľa sociálneho zariadenia. Rodinný dom je napojený na verejný plynovod a vodovod, elektrickú NN sieť a kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: kuchyňa s kotlom a sklad, denná miestnosť a garáž.

Vstup na podlažie je zo zadnej časti domu z dvora a z budovy. Rodinný dom je na mierne svahovitom teréne - z garáže a z kuchyne je vstup na zadnú časť pozemku na úrovni dvora.

Zastavaná plocha 1.PP je 72,44 m2.

1. NP: vstupná chodba, štyri izby, kuchyňa, zádverie, kúpeľňa s WC a miestnosť s vstupom do pivnice.

Zastavaná plocha 1.NP je 152,98 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

1.PP:

Predná časť podlažia je osadená v priemernej hĺbke do 2,00 m od úrovne upraveného terénu so zvislou izoláciou obvodových konštrukcií, zadná časť je na úrovni záhrady. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované. Stropná konštrukcia podlažia je vyhotovená ako železobetónová doska s rovným podhľadom. Fasáda podlažia je po dvoch stranách do svojej 1/3 výšky omietnutá škrabanou brizolitovou omietkou. Schody vedúce na úroveň l.NP budovy sú drevené s povrchom nástupníc z drevených dosiek. Klampiarske konštrukcie na tomto podlaží nie sú vyhotovené. Dvere sa tu nenachádzajú, okno je dvojité drevené. Podlahu kuchyne - kotolne tvorí keramická dlažba. Po podlaží existujú rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, studenej a teplej vody a zemného plynu. Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v garáži. Zdrojom vykurovania na podlaží je plynový kotol a kotol na tuhé palivo.

 

1.NP:

Základy domu tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka nepodpivničenej časti podlažia je betónová do výšky 1,00 m. Murivo podlažia je vyhotovené - murované z pálených tehál v prevládajúcej hrúbke 450 mm. Deliace priečky na podlaží sú tiež murované. Úpravu vnútorných povrchov na podlaží tvorí vápenno-cementová hladká omietka. Stropnú konštrukciu tvorí drevený trámový strop s rovným podhľadom. Valbová strecha je pokrytá obyčajnými škridlami. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (úplné strechy) a z hliníkového plechu - parapety okien. Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené zo škrabanej brizolitovej omietky. Schody vedúce na povalu budovy sú kovové s povrchom nástupnice z drevených dosiek. Dvere na podlaží sú v prevažujúcom množstve drevené hladké, osadené do oceľových zárubní, okná na podlaží sú pôvodné dvojité drevené, opatrené vonkajšími plastovými žalúziami. Nášľapnú vrstvu podláh obytných miestností podlažia tvoria laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Vykurovanie je zabezpečené oceľovými článkovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická bez bleskozvodu. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (pozinkovaným potrubím) a rozvod zemného plynu. Podlažie je odkanalizované do žumpy pvc potrubím (z kuchyne a z kúpeľne spoločne). Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v suteréne v garáži. Vybavenie podlažia tvorí umývadlo a vaňa s jednopákovými batériami. Splachovací záchod je umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v prevažujúcej časti kúpeľne.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Prístreškom je stavba drevenej konštrukcie za rodinným domom pri vstupe do suterénu. Bol daný do užívania v roku 2012.

Zastavaná plocha prístrešku je 7,56 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.