Pripravujeme dražbu bytu vo Veľkom Krtíši Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Ulica:
M. R. Štefánika 710/4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, a to konkrétne:

na liste vlastníctva č. 1899:

  • byt č. 8 nachádzajúci sa na 2. p. Bytového domu so súpisným číslom 710, vchod: 4  vo Veľkom Krtíši (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 2635 o výmere 1235 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 71/3764,  

na liste vlastníctva č. 1900:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 23/1235 na pozemku parc. reg. „C“ č. 2635 o výmere 1235 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.