Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Radzovce, okres Lučenec! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Radzovce
Katastrálne územie:
Radzovce
Ulica:
Radzovce 98
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Radzovce, katastrálne územie: Radzovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 474, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 98 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 580 o výmere 286 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 98 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 581/3 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 580 o výmere 286 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 581/1 o výmere 571 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 581/2 o výmere 143 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 581/3 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).