Dražba bytu v Rimavskej Sobote! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.06.2023 14:00
Miesto dražby:
Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
08.06.2023 08:00
Druhá obhliadka:
22.06.2023 08:00
Najnižšie podanie:
59 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
59 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Rimavská Sobota
Ulica:
Malohontská 11
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, okres: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, a to konkrétne:


I. na liste vlastníctva č. 3569 - byt č. 185 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu 187 b.j. bl. C so súpisným číslom 1532, (ďalej len ako „Dom“) vchod: 11 na Malohontskej ulici v Rimavskej Sobote, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1670/40 o výmere 519 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 8757/223918 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),


II. na liste vlastníctva č. 3789 - spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8757/223918 na pozemku parcely registra „C“ č. 1670/40 o výmere 519 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Bytový dom sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Rimavská Sobota, na ulici Malohontská 11, v zástavbe porovnateľných bytových domov so štandardným vybavením. Mesto Rimavská Sobota je okresné mesto v Banskobystrickom kraji, občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti mesta, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov a služieb, športové zariadenia, pošta, reštaurácia, služby, úrady, nemocnica, mestské kúpalisko, materská, základná aj stredné školy. Dom nie je zaťažený nadmernou hlučnosťou alebo prašnosťou. Pozemok, na ktorom je bytový dom postavený je rovinatý. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1977. Je v dobrom technickom stave, opotrebenie zodpovedá jeho veku. Dom bol zrekonštruovaný, je zateplený, úprava vonkajších povrchov je nová.


Dispozičné riešenie sa predpokladá:
Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predizba, WC, kúpeľňa, komora a pivnica.
Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 85,36 m2. Byt má loggiu o výmere 3,08 m2.


Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:
Bytový dom:
Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Riešený je ako priestorový nosný systém skladajúci sa z priečnych a pozdĺžnych nosných stien, doplnených predsadeným obvodovým plášťom z panelových dielcov. Byty sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov. Schodište tvorí dvojramenná železobetónová konštrukcia. Vo vchode je jeden výťah umiestnený v zrkadle schodiska. Strešný plášť tvorí jednoplášťová odvetraná plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má bleskozvod. Podlaha vstupných priestorov je z keramickej dlažby. Schodisko má povrch z linolea. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké so soklom z olejového náteru. Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, plynovú prípojku, elektrickú prípojku NN, telefónnu prípojku, káblovú televíziu a diaľkové vykurovanie. Vstupné priestory domu sú zrekonštruované, vymaľované.


Byt:
Byt č. 185 sa nachádza na 5. poschodí. V roku 2013 boli v byte vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. K bytu prislúcha murovaná pivnica s podlahovou plochou 9,99 m2. Vnútorné vybavenie bytu je bežného vyhotovenia, byt nebol rekonštruovaný. Byt je napojený na všetky inžinierske siete.
Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 10/2014 Ing. Ladislava Hladovca a z ďalších dostupných informácii a zistení znalca z vonkajšej obhliadky.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.