Pripravujeme dražbu bytu v obci Tôň, okres Komárno! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Komárno
Obec:
Tôň
Katastrálne územie:
Tôň
Ulica:
Komárňanská 231/20
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Tôň, katastrálne územie: Tôň, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 637, a to konkrétne:

  • byt č. 4 nachádzajúci sa na 1. p. obytného domu so súpisným číslom 231, vchod: 0 v obci Tôň (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 351/3 o výmere 740 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7121/42726 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).