Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Biely Kostol, okres Trnava! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Trnava
Obec:
Biely Kostol
Katastrálne územie:
Biely Kostol
Ulica:
Záhradná 7246/1
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Biely Kostol, katastrálne územie: Biely Kostol, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1234, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 7246 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1027/168 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1027/111 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1027/112 o výmere 40 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1027/168 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).