Pripravujeme dražbu bytu v Topoľčanoch Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Topoľčany
Obec:
Topoľčany
Katastrálne územie:
Topoľčany
Ulica:
D. Jurkoviča 8
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 131 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu 137 b.j., so súpisným číslom 2366, vchod: F v Topoľčanoch (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 5447/62 o výmere 250 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 5447/63 o výmere 250 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 5447/64 o výmere 250 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 5447/65 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 5447/66 o výmere 248 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 5447/67 o výmere 252 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „Pozemok“, pričom právny vzťah k Pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 5576), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 40/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3530, okres Topoľčany, obec Topoľčany, katastrálne územie Topoľčany