Opakovaná dražba RD v obci Šumiac za polovičnú cenu po dohode so záujemcom Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
Cikkerova sieň na III. NP, Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
46 250 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
92 500 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Šumiac
Katastrálne územie:
Šumiac
Ulica:
Jána Bottu 124
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Šumiac, katastrálne územie: Šumiac, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2295, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 124 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 42/1 o výmere 477 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 42/1 o výmere 477 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 42/2 o výmere 608 m2, druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 124, katastrálne územie Šumiac.

Jedná sa o dom, ktorý sa nachádza na mierne svahovitom pozemku - juhozápadný svah do 5 %, v intraviláne obce pri miestnej  asfaltovej komunikácií mimo centra obce v lokalite s bežným hlukom vo vzdialenosti cca 300 m od stredu obce. 

Na základe rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívať dom, vydaného ONV - odbor výstavby v Banskej Bystrici zo dňa 06.01.1964, bol dom ukončený so začiatkom užívania v roku 1963.  

V roku 2006 bol dom rekonštruovaný a zmodernizovaný, pričom modernizácia spočívala v nasledovných prácach: výmena  okien za plastové EURO, povrchové úpravy fasády, realizácia kúpeľní a WC v 1. a 2. NP, realizácia sauny v 2.NP domu, povrchové úpravy podláh ostatných priestorov, povrchové úpravy podláh v obytných miestnostiach.

Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejnú kanalizáciu a na verejný vodovod. Verejný rozvod zemného plynu                                           v danej lokalite nie je zriadený. Dom je riešený ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený s čiastočne obytným podkrovím so  sedlovou strechou pokrytou krytinou z AZC šablón na latovaní.

 

Dispozičné riešenie:

Hlavný vstup do domu je z bočnej juhozápadnej strany dvora cez podestu a predložené schody.

V suteréne prístupnom z vonkajšej časti dvora sa nachádzajú dve miestnosti: pivnica a kotolňa na tuhé palivo.

Zastavaná plocha je 30,80 m2.

 

V 1. NP sa nachádzajú: chodba so schodiskom do 2.NP, obývacia izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC a 1 x izba.

Zastavaná plocha je 111,76 m2.

 

V 2.NP sa nachádzajú: chodba so schodiskom do podkrovia, 3 x izba, kúpeľňa s WC a s rohovou vaňou a saunou, balkón  prístupný z chodby domu.

Zastavaná plocha je 111,76 m2.

 

V podkroví prístupnom po vnútornom schodisku sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba a dve izby. Ostatnú časť podkrovia  tvorí pôjdna časť.

Zastavaná plocha je 53,92 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

1. Podzemné podlažie tvoria zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie – stropy s rovným podhľadom sú betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko tvorí cementový poter. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky, škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere sú rámové s výplňou. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlažby alebo cementový poter. V 1. PP je umiestnené drezové umývadlo oceľové, smaltované. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie sú liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – (elektroinštalácia bez rozvádzačov) je svetelná a motorická.

 

1. Nadzemné podlažie tvoria základy – betónové s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko tvorí cementový poter. Strechu tvoria krovy - väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove sú azbestocementové šablóny na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky - škrabaný brizolit - 3 steny, striekaný brizolit - zadná stena. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky samostatnej sprchy, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov sú dvere - rámové s výplňou. Okná sú plastové s dvoj a s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné laminátové podlahy na báze dreva, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň tvorí plynový sporák, sporák na propán - bután;  sporák na tuhé palivo, umývačka riadu, odsávač pár nerezový, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky v dĺžke 5,20 m). Kuchyňa bola na základe zistenia pri obhliadke kompletne rekonštruovaná nájomcom v roku 2018. Vybavenie kúpeľní tvorí umývadlo, samostatná sprcha; vodovodné batérie, pákové nerezové so sprchou, záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie je ústredné vykurovanie, teplovod. s rozvodmi bez ohľadu na materiál, radiátormi a vykurovacími panelmi.  Zdroj vykurovania je lokálny na tuhé palivo. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja.

Vnútorné rozvody kanalizácie sú plastové a azbestocementové. Elektroinštalácia je bez rozvádzačov, svetelná a motorická - cez elektrický rozvádzač, s automatickým istením.

 

2. Nadzemné podlažie tvoria - zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov, v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy,           s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko tvorí cementový poter. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky - škrabaný brizolit na 3 stenách, striekaný brizolit na zadnej stene. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky vane, vo WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov tvoria dvere - rámové s výplňou a okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - obytných miestností sú palubovky, podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní tvorí vaňa plastová rohová alebo s vírivkou, umývadlo, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou, záchod - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvorí sauna. Vykurovanie je ústredné, teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi oceľovými - cez vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná.

 

1. Podkrovné podlažie - zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. do 30 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové  priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky, škrabaný brizolit na dvoch stenách. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov tvoria dvere - rámové s výplňou. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú palubovky, dosky, Podlahy ost. miestností sú keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné vykurovanie s teplovodnými rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi - oceľovými a vykurovacie panely.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Technický stav domu zistený pri obhliadke je na priemernej  úrovni zodpovedajúci veku domu a jeho vykonanej rekonštrukcií v roku 2006. 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Garáž

Garáž je umiestnená v zadnej časti dvora za domom medzi drevárňou a skladom na p. CKN č. 42/1.

Technické riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy sú železobetónové monolitické. Strechu tvorí krov -  sedlový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná, štuková omietka. Podlahy sú hrubé betónové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia - len svetelná na poistkové automaty. Garáž bola daná do užívania v roku 1965.

Zastavaná plocha garáže je 32,07 m2.

 

2. Sklad  

Sklad je murovaný, umiestnený medzi domom a garážou v severozápadnej časti parcely CKN č. 42/1 v zadnej časti dvora.  

Dispozičné riešenie:

Sklad pozostáva z jednej miestnosti, v ktorej sú umiestnené aj schody do suterénu RD.

Technické riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy - podbitie krovu. Strechu tvorí krov – sedlový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody). Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Výplne  otvorov tvoria dvere, rámové s výplňou. Podlahy sú hrubé betónové. Sklad bol daný do užívania v roku 1965.

Zastavaná plocha skladu je 11,62 m2.

 

3. Dreváreň

Drobná stavba  -  dreváreň je murovaná, umiestnená za garážou v severozápadnom rohu parcely CKN č. 42/1 v zadnej časti dvora.  

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednu miestnosť na prípravu a skladovanie palivového dreva.

Technické riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy - trámčekové bez podhľadu. Strechu tvorí krov - väznicový valbový, stanový, sedlový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka.

Výplne otvorov - dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové alebo tehlová dlažba. Elektroinštalácia je len svetelná na poistkové automaty. Sklad bol daný do užívania v roku 1965.

Zastavaná plocha drevárne je 24,20 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.