Pripravujeme opakovanú dražbu spoluvlastníckeho podielu na rodinnom dome v Kolárove Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
10 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
31 200 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Komárno
Obec:
Kolárovo
Katastrálne územie:
Kolárovo
Ulica:
Antona Bernoláka 16
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Predmetom opak. dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/24 k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese: Komárno, obec: Kolárovo, katastrálne územie: Kolárovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3106, a to konkrétne:

  • rodinný dom, súp. č. 2851, postavený na pozemku  parcely registra „C“ č. 28452/11, o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 28452/11 o výmere 500 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

Opis predmetu dražby

Predmet opak. dražby je založený na základových pásoch z prostého betónu s ponorenou výstužou. Nosná konštrukcia múrov je prevedená z pórobetónových tvárnic v hrúbke 30 cm, v suteréne je z prostého betónu, z vnútornej strany je múr obložený tehlami. Vnútorné nosné múry sú taktiež z pórobetónových tvárnic, príp. z tehál. Priečky sú murované z dutých tehál tzv. priečkoviek na vápenocementovú maltu. Nosná konštrukcia stropu je monolitická ŽB krížom armovaná doska z betónu B250. Vnútorné schodisko ako aj predložené schody pred vstupom sú monolitické ŽB. Izolácia proti vode je z trojnásobnej lepenky. Omietky sú vápenné dvojvrstvové, vonkajšie sú brizolitové. Spodná časť domu je opatrená keramickým obkladom-kabrinec tmavohnedej farby. Zastrešenie: strecha je sedlová, škridla jednoduchá pálená. Odkanalizovanie je do žumpy. Dom bol daný do užívania v roku 1985.

 

Dispozičné riešenie:

V suteréne sa nachádza: schodisko, garáž, sklad zeleniny, sklad, uhoľňa, kotolňa a 2x dielňa.

Celková zastavaná plocha je 111,63 m².

 

Na prízemí sa nachádza: vstupné schodište, chodba, spálňa, kuchyňa, špajza, jedálenský kút, izba, obývacia izba, balkón a schodisko.

Celková zastavaná plocha je 120 m².

 

Na poschodí sa nachádza: schodisko, balkón, izba, hala, izba, kúpeľňa a povala.

Celková zastavaná plocha je 55,66 m².

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

1. Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy, s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko tvorí cementový poter. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky - škrabaný brizolit a omietky sú na báze umelých látok. Obklady fasád sú keramické obklady. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové, plsťou hladené. Výplne otvorov sú dvere - rámové s výplňou. Okná sú jednoduché pôvodné. Podlahy tvoria dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter.

Vybavenie kuchýň: plynový sporák, a sporák na tuhé palivo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva.

Ostatné vybavenie: vráta sú garážové – otváravé drevené.

Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn a tuhé palivo. Kotol ústredného vykurovania je na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Zdroj teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná a motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

1. Nadzemné podlažie: Základy sú betónové s podzemným podlažím a s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko tvorí liate terazzo, betónová a keramická dlažba. Strechu tvoria krovy - väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Obklady fasád sú keramické obklady. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady vo WC sú min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov sú dvere - hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením s vnútornými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné parkety. Podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby.

Vybavenie kuchýň: sporák - plynový s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva.

Vybavenie kúpeľní: vodovodné batérie, záchod - splachovací s umývadlom.

Vykurovanie je ústredné vykurovanie s teplovodnými rozvodmi cez oceľové rebrové radiátory. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú cez plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická, cez elektrický rozvádzač - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

Podkrovné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy, s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko je z PVC + guma. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky a škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky vane a vo WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov sú dvere - hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety. Podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní tvorí vaňa oceľová smaltovaná. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou. Záchod je splachovací. Vykurovanie je ústredné vykurovanie s teplovodnými rozvodmi cez oceľové rebrové radiátory. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. V súčasnosti je plynová dodávka do domu odpojená, dom je vykurovaný kotlom na tuhé palivo.

Príslušenstvo predmetu opak. dražby tvorí najmä:

 

Garáž:

Stavba garáže je umiestnená na parc. CKN č. 28452/11. Garáž bola daná do užívania v roku 2002.

Dispozičné riešenie

Jedná sa o stavbu pravidelného pôdorysu o jednej miestnosti.

Zastavaná plocha je o výmere 16,5 m2.

Technické riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové obojstranne obité. Strechu tvorí krov – pultový. Krytina strechy je na plochých strechách plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov tvorí napustenie impregnáciou. Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky a cementový poter. Elektroinštalácia je len svetelná na poistky.

Predmet opak. dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.