Dražba rodinného domu so záhradou v Šintave (Galanta) Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Šintava
Katastrálne územie:
Šintava
Ulica:
327 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

nehnuteľnosti

  1. nachádzajúce sa v okrese: Galanta obec: Šintava, katastrálne územie: Šintava, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 752, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 327 s príslušenstvom, postavený na pozemok parcely registra „C“ č. 130/3 o výmere 114 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 124/2 o výmere 342 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 130/3 o výmere 114 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 130/4 o výmere 26 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

  1. nachádzajúce sa v okrese: Galanta obec: Šintava, katastrálne územie: Šintava, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2993, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 124/4 o výmere 160 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „Nehnuteľnosť“)