Pripravujeme opakovanú dražbu zámočníckej dielne a skladov v Pribete, okres Komárno Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
82 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
110 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Pribeta
Katastrálne územie:
Pribeta
Ulica:
Obchodná 1099/1
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Pribeta, katastrálne územie: Pribeta, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1206, a to konkrétne:

  • zámočnícka dielňa so súpisným číslom 1099 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1656/1 o výmere 554 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • sociálna budova so súpisným číslom 1099 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1656/3 o výmere 77 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • kovový sklad so súpisným číslom 1397 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1656/4 o výmere 187 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • kovový sklad.prístr. so súpisným číslom 1398 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1656/5 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1656/1 o výmere 554 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1656/2 o výmere 510 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1656/3 o výmere 77 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1656/4 o výmere 187 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1656/5 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Zámočnícka dielňa so súpisným číslom 1099, kat. územie Pribeta

Ide o nepodpivničenú prevádzkovú budovu s jedným nadzemným podlažím, ktorá sa nachádza v zástavbe starších rodinných domov a objektov služieb. Do užívania bola daná v roku 1940. Pôvodne bola zrealizovaná ako obytná budova, neskôr bola prestavaná na materskú školu. V roku 1992 bola vykonaná ďalšia prestavba na výrobno - prevádzková budovu (zámočnícku dielňu).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: priestory dielní, sklady, administratívne priestory a sociálne zázemie.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 359,23 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové pásy sú betónové. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pálenej tehly s hrúbkou do 500 mm. Vnútorné nosné múry ako aj deliace priečky sú murované. Strecha je valbová, krov je drevený, ako strešná krytina sú použité eternitové šablóny. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené čiastočne poškodenými vápennými, resp. brizolitovými omietkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú prevažne betónové, v sociálnych zariadeniach sú tvorené čiastočne keramickou dlažbou. Vnútorné úpravy povrchov stien sú riešené vápennými omietkami. Keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach. Okná sú drevené dvojité, opatrené kovovými mrežami. Vnútorné dvere sú drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú drevené, resp. oceľové, vráta sú oceľové otváravé. Vykurovanie je riešené ako lokálne plynové. TÚV je pripravovaná v elektrických zásobníkových ohrievačoch vody. Vnútorné vybavenie sociálnych zariadení je v štandardnom prevedení (zrekonštruované v roku 1994). Zrealizované sú vnútorné rozvody vody, TÚV, kanalizácie, zemného plynu a NN, ako aj bleskozvod. Budova je pripojená na verejné rozvody vody, zemného plynu a NN. Splašková kanalizácia je zvedená do žumpy.   

 

2. Prístavba č. 1 k prevádzkovej budove, kat. územie Pribeta

Ide o nepodpivničenú prístavbu s jedným nadzemným podlažím, ktorá sa nachádza v zástavbe starších rodinných domov a objektov služieb. Je pristavená k severozápadnej strane prevádzkovej budovy, s ktorou je dispozične prepojená. Do užívania bola daná v roku 1994.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: priestory dielní a sklady.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 167,62 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové pásy sú betónové. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pálenej tehly s hrúbkou do 450 mm. Vnútorné nosné múry ako aj deliace priečky sú murované. Strecha je plochá, ako strešná krytina sú použité asfaltové natavovacie pásy. Strop je železobetónový s rovným podhľadom. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené značné poškodenými vápennými, resp. brizolitovými omietkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú prevažne betónové. Vnútorné úpravy povrchov stien sú riešené vápennými omietkami. Okná sú drevené dvojité, opatrené kovovými mrežami. Vnútorné dvere sú drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú drevené, resp. oceľové, vráta sú oceľové otváravé. Vykurovanie je riešené ako lokálne. Zrealizované sú vnútorné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN, ako aj bleskozvod. Taktiež je zrealizované odvetranie výrobných priestorov. Prístavba je pripojená na verejné rozvody vody, zemného plynu a NN. Splašková kanalizácia je zvedená do žumpy.   

 

3. Prístavba č. 2 k prevádzkovej budove (sociálna budova) so s. č. 1099, kat. územie Pribeta

Ide o nepodpivničenú prístavbu s jedným nadzemným podlažím, ktorá sa nachádza v zástavbe starších rodinných domov a objektov služieb. Je pristavená k severozápadnej strane prístavby č. 1, s ktorou nie je dispozične prepojená. Do užívania bola daná v roku 1996.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: skladový priestor.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 78,14 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové pásy sú betónové. Zvislé obvodové konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi opláštenými profilovaným plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových väzníkov, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová.   

 

4. Sklad so s. č. 1397, kat. územie Pribeta

Ide o nepodpivničený sklad s jedným nadzemným podlažím, ktorý sa nachádza v zástavbe starších rodinných domov a objektov služieb. Do užívania bol daný v roku 1996.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: skladový priestor.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 187,88 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Sklad je zrealizovaný na betónových pätkových základoch. Zvislé obvodové konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi opláštenými profilovaným plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových väzníkov, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Dvere sú plechové, vráta sú taktiež plechové. Zrealizovaná je svetelná a motorická elektroinštalácia.   

 

5. Skladový prístrešok so s. č. 1398, kat. územie Pribeta

Ide o nepodpivničený skladovací prístrešok s jedným nadzemným podlažím, ktorý sa nachádza v zástavbe starších rodinných domov a objektov služieb. Do užívania bol daný v roku 1996.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: skladové priestory.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 344,01 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Skladový prístrešok je zrealizovaný na betónových pätkových základoch. Zvislé obvodové konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi opláštenými profilovaným plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových väzníkov, resp. trubkových profilov, ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Dvere sú plechové, vráta sú taktiež plechové. Zrealizovaná je svetelná a motorická elektroinštalácia.   

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.