Pripravujeme opakovanú dražbu 2-izb. rozostavaného bytu v Senci 1-12H s parkovacím miestom Pripravovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
121 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
121 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Senec
Obec:
Senec
Katastrálne územie:
Senec
Ulica:
Mierové námestie 2
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Senec, katastrálne územie: Senec, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 11099, a to konkrétne:

  1. rozostavaný byt č. 1 – 12H, nachádzajúci sa na 1. p. Bytového komplexu Centrál Pasáž blok B, vchod: Mierové námestie 2, Blok B (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely reg. „C“ č. 3492/13 o výmere 412 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4244/68729, (ďalej spolu len ako „Nehnuteľnosť I“),
  2. rozostavaný nebytový priestor č. S11, nachádzajúci sa na -1 suteréne Domu postaveného na Pozemku, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 1273/68729 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

  1. Byt č. 1-12H na 1. posch. v bytovom dome bez s.č., Mierové nám. č. 2, Blok B, k.ú. Senec:

Byt č. 1-12H sa nachádza na 1. posch, v bytovom dome bez súp. č. v novobudovanom bytovom komplexe "Centrál Pasáž". Hlavnú funkčnú náplň obytných objektov A a B tvoria byty. Oba objekty majú 2 plné podlažia a podkrovie, oba sú podpivničené, kde v suteréne sa nachádza garáž. Objekt A je koncipovaný ako 3 radové domy. Objekt B je skladačkou rôznych typov bytov najmä dvoj a trojizbových. Navrhované obytné objekty A, B tvoriace bytový komplex "Centrál Pasáž" sa nachádzajú v dvorovej/záhradnej časti existujúcej administratívnej budovy na Mierovom námestí. Vjazd na pozemok je z námestia cez podjazd. Oba objekty majú hlavné fasády orientované na východ. Blok A nadväzuje na existujúcu administratívnu budovu, Blok B je samostatne stojaci. Oba bloky tvoria samostatne prístupný celok cez kontrolovaný peší vstup. Blok B má 2 nadzemné podlažia, horné, so sedlovou strechou. Hlavná fasáda objektov je orientovaná na východ, kde je typickým prvkom vysunutá konštrukcia pozdĺžneho balkóna s dreveným zábradlím. Začiatok užívania je rok 2022.

 

Dispozičné riešenie:

Podľa Stavebného povolenia mesta Senec č.j.: Výst. 1068-15-Sc, Om, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2015, byt č. 1-12H pozostáva zo schodiska, terasy, vstupu, kuchyne s obývacou izbou, kúpeľne (s WC) a spálne.  

Celková podlahová plocha bytu je 44,86 m2 (bez plochy terasy).  

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom:

Blok B sa skladá so 4 rovnakých sekcií. Na 1. NP sa nachádzajú 3-oj izbové byty so záhradkami. Zo západnej strany je schodiskom prístupný 2-oj izbový byt na 2. NP skrz veľkú terasu. Byty na 2. NP majú i balkóny pozdĺž celej fasády orientované na východ. Byty na 1. NP sú orientované na východ, na 2. NP na východ i západ. Oba bloky spája podzemná garáž, ktorá sa smerom na juh vynára spod terénu. Garáž je prístupná rampou z dvora. Garáž má kapacitu 19 stojísk. Suterén je vytvorený zo železobetónovej vane tvoriacej súčasne základovú dosku i paženie výkopu. Nosný systém budovy tvorí v prevažnej miere priečny železobetónový skelet doplnený prievlakmi a stenami. V suteréne budú použité steny z OT tvárnic. Obvodový plášť je tvorený výplňovým keramickým murivom. Nadokenné a naddverné preklady otvorov sú realizované ako prefabrikované podľa technologického predpisu výrobcu. Steny medzi bytmi sú hr. 250 mm z muriva Akustik, z dôvodu akustickej nepriezvučnosti. Strešná konštrukcia je tvorená hambálkovými krovmi z reziva C 24. Stropy sú tvorené oceľobetónovými doskami hrúbky 150 mm (nadzemné) a 250 mm (strop suterénu). Nenosné konštrukcie v bytoch tvoria murované tehlové priečky hrúbky 115 alebo 150 mm. Priečky 150 mm sú nosné na zavesenie zariaďovacích predmetov hygienických zariadení, alebo pre lepšie hlukové oddelenie spální od obývačkového priestoru. Ostatné murované priečky v bytoch aj OV sú hrúbky 115 mm. Schodiská budú tvorené oceľobetónovými doskami hrúbky 150 mm. Zastrešenie bytového domu je šikmou strechou, ktorá je navrhnutá ako jednoplášťová strecha. Hlavné strechy majú sklon 30 resp. 35 stupňov. Terasy majú pochôdznu vrstvu z dlažby z vymývaného štrku uloženú na terčíkoch.

 

Byt:

Jedná sa o byt v rozostavanej stavbe bytového domu. Vstup do bytu je riešený cez vonkajšie schodisko s keramickou dlažbou cez terasu. Podlahy v byte nie sú položené, v kuchyni nie je osadená kuchynská linka a v kúpeľni nie sú osadené zariaďovacie predmety, okrem zariadenia na kúrenie a ohrev vody a nosnej kostry pre osadenie zaveseného WC. Stropy sú bez SDK podhľadov, steny sú upravené omietkou bez maľby, pričom stredové steny sú murované so zachovaním tehlovej štruktúry. Obklad stien nie je vykonaný. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere a zárubne nie sú osadené, okrem vstupných PVC dvier. Vykurovanie je teplovodné podlahové, zabezpečené vlastným plynovým kotlom. Ohrev TÚV je zabezpečený vlastným zásobníkom.

 

 

  1. Garážové státie:

Ide o garážové státie č. S 11 v suteréne bytového domu.

Podlahová plocha státia je 13,50 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v rozostavanom stave.