Pripravujeme dražbu hostinca a potravín v obci Dolné Lovčice, okres Trnava! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Trnava
Obec:
Dolné Lovčice
Katastrálne územie:
Dolné Lovčice
Ulica:
Trnavská 732/5
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Dolné Lovčice, katastrálne územie: Dolné Lovčice, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 783, a to konkrétne:

  • hostinec so súpisným číslom 732 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1/11 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • potraviny so súpisným číslom 732 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 1/12 o výmere 118 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1/9 o výmere 1329 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1/11 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1/12 o výmere 118 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „E“ č. 1/4 o výmere 32 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).