Opakovaná dražba hostinca a potravín v obci Dolné Lovčice, okres Trnava! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
28.06.2023 09:30
Miesto dražby:
kaviareň na 1.poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
12.06.2023 11:30
Druhá obhliadka:
23.06.2023 08:30
Najnižšie podanie:
132 750 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
177 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trnava
Obec:
Dolné Lovčice
Katastrálne územie:
Dolné Lovčice
Ulica:
Trnavská 732/5
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Dolné Lovčice, katastrálne územie: Dolné Lovčice, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 783, a to konkrétne:

  • hostinec so súpisným číslom 732 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1/11 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • potraviny so súpisným číslom 732 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 1/12 o výmere 118 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1/9 o výmere 1329 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1/11 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1/12 o výmere 118 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „E“ č. 1/4 o výmere 32 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Prevádzková budova hostinca a potravín súp.č. 732, katastrálne územie Dolné Lovčice

Predmet dražby pozostáva z dvoch typovo rozdielnych budov. Prvá je murovaná z pórobetónových tvárnic - objekt hostinca, druhá je montovaná oceľová konštrukcia, opláštená sendvičovou konštrukciou s povrchom z trapézového AL plechu. Prízemie má obdĺžnikový pôdorys a predstavuje dve samostatne prístupné prevádzky, a to samoobsluhu obchodu a potravín so skladom a príslušenstvom a prevádzku hostinca. Pôvodná stavba bola daná do užívania v roku 1991, neskôr v roku 2005 bola k prednej murovanej časti pristavaná murovaná prístavba miestnosti pre stolovanie. Celý objekt tak pozostáva z troch častí.

 

  1. Potraviny súp. č. 732, katastrálne územie Dolné Lovčice

 

Prevádzková budova obchodu - potraviny je prízemným nepodpivničeným objektom so šikmou strechou s nerovnakým sklonom strešných šikmín. Je to objekt montovanej sendvičovej konštrukcie, v prednej časti je pristavaný k murovanej budove hostinca. Objekt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, je zásobovaný vodou z verejného vodovodu, pripojený na plyn a elektrinu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP predajne potravín: zádverie, priestor samoobsluhy, kancelária, sklad, príjem tovaru, kotolňa a samostatné WC s umývadlom.

1.NP hostinca: výčap, sklad, WC pre ženy, WC pre mužov a WC pre zamestnancov.  

Zastavaná plocha 1.NP je 187,72 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Objekt je založený na betónových základových pásoch. Nosný systém prízemia je tvorený kovovým skeletom z I - nosníkov. Obvodové steny, rovnako aj deliace priečky, sú sendvičovej konštrukcie z trapézového hliníkového plechu s tepelnou izoláciou z 25 cm hrubej minerálnej vlny. Strop je tvorený kovovými priehradovými nosníkmi s rovným podhľadom, s tepelnou izoláciou a zníženým stropom. Strecha je tvorená dreveným krovom z klincovaných väzníkov, strešná krytina je z vlnitej lepenky na báze asfaltových vystužených pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné povrchy sú z lakovaného hliníkového plechu. Výkladové okná sú kovové s dvojsklom, ostatné okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere do predajní sú kovové, celopresklené. Vnútorné dvere sú hladké plné, osadené v kovových zárubniach. V sociálnych zariadeniach sú na stenách keramické obklady, rovnako aj v obchodných priestoroch. V celom obchodnom priestore sú podlahy z terazzovej dlažby. V objekte je chladiaca technológia. Celý objekt je vykurovaný ústredným kúrením prostredníctvom rebrových liatinových radiátorov, zdrojom tepla sú dva plynové nástenné kotle. Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov. V objekte je motorická aj svetelná elektroinštalácia, rozvod vody z pozinkovaného a plastového potrubia, požiarne hydranty a zabezpečovacia technika.

 

  1. Hostinec súp. č. 732, katastrálne územie Dolné Lovčice

 

Budova hostinca je podpivničeným objektom. Pivnica je pod celou časťou a zasahuje čiastočne aj pod montovaný objekt. Pivnica je klenbová murovaná z pálenej tehly. Je prístupná schodiskom zo zádveria hlavného vchodu do pohostinstva. Budova bola postavená a skolaudovaná v roku 1991. Prístavba bola pristavaná v roku 2005. V čase obhliadky hostinec nebol v prevádzke a z obhliadky z exteriéru pôsobil, že v prevádzke už nie je dlhšie.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: zádverie, menší sklad a veľká miestnosť pre stolovanie.

1.NP prístavby: miestnosť pre stolovanie a spoločenské hry.  

Zastavaná plocha 1.PP je 107,59 m2.

Zastavaná plocha 1.NP je 86,63 m2.

Zastavaná plocha 1.NP prístavby je 57,79 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Objekt je založený na betónových základoch. Pivnica je kompletne vyhotovená z pálenej tehly, vrátane mohutnej klenby stropu. Podlaha je betónová s izoláciou, povrch z keramickej dlažby. Povrchy stien a klenby tvorí len vytvarovaná tehla. Schody do pivnice sú železobetónové s prírodným povrchom betónu. Steny schodiska sú omietnuté vápennocementovou omietkou. V pivnici je svetelná aj motorická elektroinštalácia. Obvodové murivo prízemia je z pórobetónových tvárnic. Strop je tvorený železobetónovou doskou s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú hladké, vonkajšia fasáda je s pôvodnou brizolitovou omietkou. Podlaha v budove je z terazzovej dlažby. Povrchy stien sú po celej ploche obložené obkladovými platňami na báze dreva. Strop je znížený kazetový z hliníkového plechu. Pôvodná strecha bola plochá jednoplášťová, strešná krytina z asfaltových pásov, oplechovaná atika. Neskôr bola na objekte vybudovaná sedlová strecha so strešnou krytinou z rovnakých vlnoviek ako namontované časti. Strecha je tvorená jednoduchou drevenou konštrukciou krovu so stĺpikmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vchodové dvere sú kovové s presklením, vnútorné dvere sú plné v kovových zárubniach. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Objekt je vykurovaný ústredným kúrením prostredníctvom plechových rebrových vykurovacích telies. Kotol je nástenný plynový s integrovaným ohrevom teplej úžitkovej vody. Vo výčape je jednoduchá kuchynská linka s dvojdrezom. V sociálnych zariadeniach sú kombi WC a umývadlá, na stenách je keramický obklad.

Budova pohostinstva - predná murovaná časť - táto časť pohostinstva vznikla prístavbou v roku 2005. Prevádzkovo je prepojená s pohostinstvom. Je rovnakej konštrukcie ako pôvodná murovaná časť. Nie je podpivničená. Je prístupná samostatným vchodom z exteriéru aj interiéru hostinca. Prakticky tvorí prevádzkovú prístavbu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.