Pripravujeme dražbu rodinného domu v Jelšave Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Revúca
Obec:
Jelšava
Katastrálne územie:
Jelšava
Ulica:
Mníšanská 545/21
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Revúca, obec: Jelšava, katastrálne územie: Jelšava, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor,

A/na liste vlastníctva č. 791, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 545 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1018 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a dvorie, na pozemku parcely registra “C“ č. 1020 o výmere 157 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra “C“ č. 1021 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1013 o výmere 176 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1016 o výmere 48 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1018 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1020 o výmere 157 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1021 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1022 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1023 o výmere 162 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1024 o výmere 178 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1285 o výmere 96 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1286 o výmere 96 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,

B/ na liste vlastníctva č. 792, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17/24 na:

  • pozemku parc. reg. „C“ č. 1019 o výmere: 204 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

C/ na liste vlastníctva č. 174, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/6 na:

  • pozemku parc. reg. „C“ č. 1012 o výmere: 177 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 1014 o výmere: 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 1015 o výmere: 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 1017 o výmere: 84 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 1288 o výmere: 90 m2, druh pozemku: záhrada.