Opakovaná dražba rodinného domu v Dlhej nad Oravou, okres Dolný Kubín Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
28.06.2023 14:30
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
09.06.2023 08:00
Druhá obhliadka:
23.06.2023 08:00
Najnižšie podanie:
55 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
73 500 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Dolný Kubín
Obec:
Dlhá nad Oravou
Katastrálne územie:
Dlhá nad Oravou
Ulica:
Dlhá nad Oravou 283
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dolný Kubín, obec: Dlhá nad Oravou, katastrálne územie: Dlhá nad Oravou, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dolný Kubín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 86, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 283 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 618/1 o výmere 575 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 618/1 o výmere 575 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 618/2 o výmere 307 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 283, kat. územie Dlhá nad Oravou

Je situovaný v zastavanom území obce v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov porovnateľného charakteru. Jedná sa o dom s dvomi nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím. Do užívania bol daný v roku 1977.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: dve obytné miestnosti, kuchyňa, technická miestnosť (kotolňa), hala, kúpeľňa, WC, schodisko a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 130,11 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: veranda, chodba, štyri obytné miestnosti, šatník, kúpeľňa, WC, schodisko a loggia.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 130,08 m2.

Podkrovie tvorí: chodba, izba a povalové priestory.

Zastavaná plocha podkrovia je 43,96 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na pásových betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Nosné murivo je z tvárnic hr. 30-40 cm. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové monolitické s úpravou stupňov z keramickej dlažby. Strecha domu je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu na latovaní. Klampiarske konštrukcie strechy a ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká štuková omietka, v kúpeľni, WC a za kuchynskou linkou je keramický obklad stien. Dvere sú hladké plné alebo zasklené v oceľových zárubniach. Okná na 1. NP sú dvojité drevené s ostením, na 2. NP a v podkroví sú okná plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy obytných miestností tvoria prevažne palubovky, veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. V kúpeľni na 1. NP je oceľová vaňa. V samostatnom WC je keramická WC kombi misa. V kúpeľni na 2. NP je oceľová vaňa, keramické umývadlo a keramická WC kombi misa. V kuchyni na 1. NP je kuchynská linka na báze dreva s plynovým sporákom a nerezovým drezom. Vykurovanie domu je centrálne kotlom na tuhé palivo, alebo plynovým prietokovým ohrievačom, v oboch možnostiach je súbežné s prípravou TÚV. Distribúcia tepla je oceľovými panelovými radiátormi. Podkrovie rodinného domu nie je dokončené a na 1. NP je zanedbaná údržba. Dom je napojený na elektrinu, vodu a plyn z verejných zdrojov. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Hospodárska budova

Bola pristavaná k rodinnému domu v roku 1986. Ide o jednopodlažnú jednoduchú stavbu s pultovou strechou, bez podpivničenia.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: garáž, dreváreň a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 48,76 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Budova je založená na betónových základoch. Nosná konštrukcia je murovaná z pórobetónu hr. 15-30 cm. Úpravu vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Vnútornú úpravu povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka. Konštrukciu strechy tvorí pultový krov, krytinu hladký falcovaný pozinkovaný plech. Podlahu tvorí cementový poter s vodorovnou izoláciou. Dvere sú rámové s výplňou, vráta sú drevené otváravé. Okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkami.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, avšak so zanedbanou údržbou.