Dražba rodinného domu v Zlatnej na Ostrove! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
03.03.2023 15:30
Miesto dražby:
salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikádo, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
10.02.2023 15:00
Druhá obhliadka:
27.02.2023 15:00
Najnižšie podanie:
41 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
41 100 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Komárno
Obec:
Zlatná na Ostrove
Katastrálne územie:
Zlatná na Ostrove
Ulica:
Zlatná na Ostrove 420
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Zlatná na Ostrove, katastrálne územie: Zlatná na Ostrove, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 63, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1089/24 o výmere 369 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1089/18 o výmere 711 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1089/24 o výmere 369 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 420, katastrálne územie Zlatná na Ostrove

Rodinný dom je jednopodlažná budova bez podpivničenia. Dom je situovaný v zástavbe porovnateľných rodinných domov. Ulica, na ktorej sa dom nachádza, je stredne frekventovaná. Prevládajúca zástavba je bytová - 1 - 2 poschodové rodinné domy. V širšom okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, materská škola, základná škola, obecný úrad, kultúrny dom, knižnica, zariadenie pre seniorov, obchody a pošta. Vzdialenosť do okresného mesta Komárno je 13 km. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod NN, plyn a vodovod, dom je odkanalizovaný do žumpy. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1967.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: kotolňa, kuchyňa, predsieň a dve izby.

Zastavaná plocha 1.NP je 78,77 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú železobetónové s vodorovnou izoláciou, podmurovka domu je železobetónová. Murivo je murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú s rovným podhľadom, drevené trámové. Krov je väznicový valbový. Krytinu strechy na krove tvoria pálené obyčajné jednodrážkové škridle. Klampiarske konštrukcie strechy a ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu, v miestach prasklín sú vyspravené. Schody sú z mäkkého dreva bez podstupníc. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy obytných miestností tvoria textilné vpichované podlahoviny. Dlažby a podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Na prízemí rodinného domu je televízny rozvod a rádioantény. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Inštalácia plynu je zabezpečená rozvodom zemného plynu. Kanalizácia je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Zdroj vykurovania je plynový kotol. Vnútorné vybavenie kúpeľne tvorí oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a WC. Záchod je splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne minimálne pri sporáku a dreze.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Drobná stavba č. 1 na parc. č. 1089/18 a 1089/24

Základy sú betónové. Stavba je murovaná z pálených tehál v skladobnej hrúbke nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Krov je väznicový sedlový. Krytinu strechy na krove tvoria pálené obyčajné jednodrážkové škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je vápenná štuková omietka. Vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú z cementového poteru s vodorovnou izoláciou. Vráta sú drevené zvlakové. Objekt je užívaný od roku 1970.

Zastavaná plocha drobnej stavby je 17,16 m2.

 

2. Drobná stavba č. 2 na parc. č. 1089/18

Základy sú betónové. Stavba je z drevenej jednostranne obytnej konštrukcie. Krov je pultový. Krytinu strechy na krove tvorí pozinkovaný plech. Podlahy sú z cementového poteru. Vráta sú drevené zvlakové. Objekt je užívaný od roku 1980.

Zastavaná plocha drobnej stavby je 11,25 m2.

 

3. Drobná stavba č. 3 na parc. č. 1089/18

Základy sú betónové. Stavba je murovaná z pálených tehál v skladobnej hrúbke nad 15 do 30 cm. Stropy sú z rámčekov s podhľadom. Krov je väznicový sedlový. Krytinu strechy na krove tvoria azbestocementové šablóny. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú zdvojené. Podlahy sú z cementového poteru s vodorovnou izoláciou. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je v užívaní od roku 1985.

Zastavaná plocha drobnej stavby je 15,75 m2.

 

4. Prístrešok pri rodinnom dome

Prístrešok pri rodinnom dome je užívaný od roku 1967.

Zastavaná plocha prístrešku je 8 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.