Pripravujeme opakovanú dražbu 2 - izbového bytu v Petržalke na Humenskom námestí! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
181 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
242 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Katastrálne územie:
Petržalka
Ulica:
Humenské námestie 3730/4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava V, obec: Bratislava-Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,

(i) na liste vlastníctva č. 4087, a to konkrétne:

  • byt č. 0 – C217 nachádzajúci sa na 17.p. bytového domu Humenské námestie 4 so súpisným číslom 3730, vchod: Humenské nám. 4 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 2534/3 o výmere 384 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 4016) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 7021/470040 (ďalej len ako „predmet dražby I“),

(ii) na liste vlastníctva č. 4016, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7021/470040 na pozemku parcely registra „C“ č. 2534/2 o výmere 139 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7021/470040 na pozemku parcely registra „C“ č. 2534/3 o výmere 384 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7021/470040 na pozemku parcely registra „C“ č. 2534/5 o výmere 5 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 0 - C217 s príslušenstvom na 17. posch. v bytovom dome súp. č. 3730, ul. Humenské námestie č. 4, katastrálne územie Petržalka

Predmetom dražby je byt v osemnásťposchodovom obytnom objekte vybudovanom ako samostatne stojaca stavba. Dom má plochú strešnú konštrukciu. Bytový dom bol vybudovaný v roku 2008. Byt je možno napojiť na všetky druhy inžinierskych sietí, vrátane káblovej televízie. Stavba je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, sekundárnu sieť NN, ktoré sú vybudované na Humenskom námestí na prístupovej miestnej komunikácii sídliska.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 0 – C217 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC.

Celková podlahová plocha bytu č. 0 – C217 je 70,21 m2 (bez plochy balkóna o výmere 4,9 m2 a plochy balkóna o výmere 1,55 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Stavba bytového domu je devätnásťpodlažná samostatne stojaca stavba so strešnou krytinou z asfaltovaných pásov, s podzemným podlažím, ako podlažím technickým a s prvým nadzemným podlažím vybudovaným na obchodno-prevádzkové účely a s ostatnými nadzemnými podlažiami vybudovanými na účely bývania montovanou technológiou. Poschodia sú vybudované nad celou prízemnou časťou stavby a sú užívané na bytové účely. Vstup do objektu je možný cez závetrie z komunikácie Humenského námestia, zo strany juhovýchodnej ako aj zo strany severozápadnej. Okolie ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, v pešej dostupnosti je materská škôlka aj základná škola, detské ihriská a športoviská, kaviarne, supermarkety a neďaleký bytový komplex Slnečnice ponúka ďalšie množstvo služieb.

 

Byt

Byt sa nachádza na 17. poschodí stavby s priamym vstupom zo schodiskového priestoru. Byt je vykurovaný z centrálneho tepelného zdroja, ako aj teplá úžitková voda je zabezpečená týmto spôsobom. Vykurovacie telesá sú vykurovacie panely a radiátory. Vonkajšie okná sú nové, plastové zdvojené, dvere sú nové drevené náplňové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.