Opakovaná dražba 3-izb. bytu na Rovniankovej ulici v Bratislave. POZOR, na vydražiteľa prechádza aj záložné právo v prospech VUB, a.s.! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.02.2023 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
16.01.2023 15:30
Druhá obhliadka:
23.01.2023 15:30
Najnižšie podanie:
66 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
162 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Katastrálne územie:
Petržalka
Ulica:
Rovniankova 2
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Byt č. 38 nachádzajúci sa na 6. p. bytového domu Rovniankova 2 so súpisným číslom 1658, vchod: Rovniankova 2,  v Bratislave (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1394 o výmere 785 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6462/627245, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3188, okres Bratislava V, obec Bratislava - Petržalka, katastrálne územie Petržalka (ďalej spolu len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

UPOZORNENIE SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY O PRÁVACH A  ZÁVÄZKOCH NA PREDMETE DRAŽBY: 

  1. Poznamenáva sa Uznesenie Okresného súdu Bratislava I spis. zn.: 32OdK/22/2021, zo dňa 28.7.2021 o vyhlásení konkurzu a zákaz nakladania s majetkom bez súhlasu správcu JUDr. Marek Piršel;
  2. Záložné právo v prospech vlastníkov byt. a nebytových priestorov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.;
  3. Záložné právo v prospech veriteľa Všeobecná úverová banka a. s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, podľa V-10991/14 zo dňa 29.05.2014, ktorý neprihlásil svoju splatnú pohľadávku do konkurzného konania – Pozn.: Prípadný vydražiteľ nadobúda predmet dražby s týmto záložným právom!
  4. Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167k ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“), podľa ktorého predmet dražby tvorí konkurznú podstatu ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, v súvislosti s ust. § 167k ods. 4 ZKR, podľa ktorého speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva;
  5. Navrhovateľ dražby upozorňuje na ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na právo osôb uvedených v § 167r vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.

 

Opis predmetu dražby/ Opis stavu predmetu dražby:

Bytový panelový dom, v ktorom sa byt č. 38 nachádza má 14 nadzemných podlaží. Na 1. NP sú komunikačné priestory   a pivnice k bytom. Na 2. NP sú obchodné priestory a komunikačné priestory, na ostatných podlažiach sú byty prístupné zo schodíšť. Na streche sú strojovne výťahov. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1978. Predpokladaná celková životnosť je stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

Dispozičné riešenie:

Byt č. 38 je trojizbový s príslušenstvom, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica. Byt má dve loggie.

Podlahová plocha bytu je o výmere 65,39 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 1,58 m2, bez plochy loggie č. 1 o výmere 4,85 ma loggie č. 2 o výmere 4,82 m2).

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Z dispozičného a z konštrukčného hľadiska sú v bytovom dome spoločné priestory a pivničné kobky patriace k bytom. Dom je zateplený, strecha je zrekonštruovaná, vstupná brána a okná v spoločných priestoroch sú nové, stúpacie rozvody boli vymenené. Dom je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa zo železobetónovej konštrukcie z plošných prefabrikátov. Byty v Dome sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s rovným podhľadom. Krytina plochej strechy je živičná natavovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V Dome sú tri zrekonštruované výťahy, umiestnené vo výťahovej šachte.

Úpravu vonkajších povrchov tvorí  zo severnej strany Domu kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou na báze umelých hmôt, zo zvyšných strán je bez zateplenia. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké so soklom z olejového náteru. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná brána je hliníková s izolačným dvojsklom, presklená. Schodisko je železobetónové prefabrikované so stupňami z terazzovej dlažby resp. liateho terazza, na chodbách a medzipodestách je keramická dlažba, dlažba z terazza alebo linoleum. Do časti Domu,                 v ktorej sa nachádza byt, sa z centrálnej časti so schodiskom a dvomi výťahmi prechádza na 3. NP k samostatnému výťahu pre túto časť Domu. Vykurovanie je ústredné napojené na centrálny rozvod tepla, radiátory v byte sú oceľové panelové. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Dom má bleskozvod. Rozvod studenej vody a teplej úžitkovej vody je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je vyústená do verejnej siete. V Dome je rozvod zemného plynu. Vstup do Domu je na elektromagnetický čip, v Dome je elektrovrátnik.

 

Byt

Byt bol dávnejšie čiastočne zrekonštruovaný, dobre udržiavaný. Nášľapné vrstvy podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú drevené v oceľových zárubniach, vchodové dvere sú pôvodné. Povrchy stien tvorí vápenná omietka hladká, v kúpeľni je keramický obklad.   V kúpeľni je vaňa, keramické umývadlo, vo WC je keramická misa so zadným splachovaním. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým drezom.

Izby sú orientované na sever a juh. Vykurovanie je ústredné teplovodné s dodávkou tepla cez panelové oceľové radiátory. V byte sú rozvody elektroinštalácie, teplej a studenej vody, vnútornej kanalizácie, plynu a rozvody vykurovania. Byt má samostatné meranie teplej aj studenej vody, plynu a elektriny. K bytu patrí pivnica.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.