Opakovaná dražba skladov Koniarovciach s pozemkami viac ako 4500m2 len za 250.000,- EUR Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
11.12.2023 11:00
Miesto dražby:
salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
23.11.2023 16:30
Druhá obhliadka:
07.12.2023 11:00
Najnižšie podanie:
250 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
445 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Topoľčany
Obec:
Koniarovce
Katastrálne územie:
Koniarovce
Ulica:
 215
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Koniarovce, katastrálne územie: Koniarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 247, a to konkrétne:

 • príjmový sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/5 o výmere 818 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hlavný sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/2 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • halový sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/3 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • malý sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/4 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • sociálne zariadenie so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 372/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • plechový sklad krmív so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C č. 372/7 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • kancelária so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 372/8 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • váha so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 372/9 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej v texte len ako „váha“),
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/1 o výmere 2249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/2 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/3 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/4 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/5 o výmere 818 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/7 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/8 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/9 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/10 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/11 o výmere 154 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/12 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 372/13 o výmere 57 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Areál FePlastic s.r.o. je situovaný vedľa železničnej stanice v obci Koniarovce, okres Topoľčany, vzdialenej od krajského mesta Nitra 13,50 km severne. Prístup je od hlavnej cestnej komunikácie Topoľčany - Nitra. Jedná sa o objekty s výrobnými a skladovacími priestormi, priestranným dvorom a parkovacími plochami. Dopravné možnosti do okresného mesta Topoľčany sú prímestskou autobusovou dopravou so zastávkou vo vzdialenosti do 200 m a vlakom v bezprostrednej blízkosti. V obci sa nachádza klasická občianska vybavenosť obce. V okolí je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete okrem kanalizácie. Vzhľadom na svoju polohu a možnosť využitia, sa jedná o pomerne dobrú stavbu v obci.

 1. Príjmový sklad na parc. CKN č. 372/5, k.ú. Koniarovce

Príjmový sklad na parc. CKN č. 372/5 je jednopodlažný halový sklad, uvedený do užívania v roku 1966, výhradne na uskladnenie techniky a garážovanie obytných prívesov spoločnosti. V roku 2006 bola v časti objektu zrealizovaná vstavba kancelárskych a sociálnych priestorov na parc. CKN č. 372/11. Celková zastavaná plocha skladu a prístavby je o výmere 1015,67 m2.

 1. Halový sklad na parc. CKN č. 372/3, k.ú. Koniarovce

Halový sklad súp. č. 215 je situačne osadený z pohľadu vstupu v ľavom zadnom rohu areálu na parc. CKN č. 372/3. Zhotovený bol v roku 1966. Prístavba prístrešku pre uskladnenie pažníc bola zhotovená v roku 2012. Celková zastavaná plocha skladu a prístavby je o výmere 491,77 m2.

 1. Malý sklad na parc. CKN č. 372/4, k.ú. Koniarovce

Malý sklad súp. č. 215 je situačne osadený z pohľadu vstupu v zadnej časti areálu na parc. CKN č. 372/4. Zhotovený bol v roku 1966. V súčasnej dobe slúži na garážovanie a údržbu motorových vozidiel spoločnosti. Celková zastavaná plocha skladu je o výmere 179,55 m2.

 1. Hlavný sklad na parc. CKN č. 372/2, k.ú. Koniarovce

Sklad je situačne osadený povedľa vstupu do areálu, zhotovený v roku 1936, ktorý pôvodne slúžil ako sýpka, v súčasnosti slúži na uskladnenie techniky spoločnosti. Celková zastavaná plocha I. NP je o výmere 165,41 m2.  Celková zastavaná plocha II. NP je o výmere 165,41 m2.

 1. Objekt na parc. CKN č. 372/7 - priestory pre kovovýrobu a opracovanie plastov, k.ú. Koniarovce : Celková zastavaná plocha je o výmere 174,35 m2.
 2. Vážnica na parc. CKN č. 372/9, k.ú. KoniarovceJedná sa o prízemný murovaný objekt zo sedlovou strechou, pozostávajúci z jednej miestnosti pre obsluhu váhy. Celková zastavaná plocha je o výmere 10,62 m2.
 3. Sociálne zariadenia na parc. CKN č. 372/6, k.ú. Koniarovce. Celková zastavaná plocha je o výmere 27,96 m2.

Kancelárie na parc. CKN č. 372/8, k.ú. Koniarovce

 Jedná sa o jednopodlažný objekt bez podpivničenia, s drevenou valbovou strechou a škridlovou krytinou, pozostávajúci z pôvodnej miestnosti vrátnice a šatne. Stavba bola spoločne s výrobným priestorom v roku 2016 zrekonštruovaná v interiérii. Celková zastavaná plocha je o výmere 19,80 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z dostupných informácii, znaleckého posudku Ing. Jozefa Piláta č. 24/2022 a z vonkajšej obhliadky.