Opakovaná dražba rozostavaného rodinného domu v Tepličke nad Váhom, okres Žilina! NIŽŠIA CENA! Opakovaná Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
29.03.2023 09:30
Miesto dražby:
salónik Cabinet (S1) na prízemí hotela Boutique hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
01.03.2023 17:00
Druhá obhliadka:
23.03.2023 12:00
Najnižšie podanie:
411 750 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
549 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Žilina
Obec:
Teplička nad Váhom
Katastrálne územie:
Teplička nad Váhom
Ulica:
Alojza Mrázika 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Teplička nad Váhom, katastrálne územie: Teplička nad Váhom, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4022, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2768/43 o výmere 487 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2768/43 o výmere 487 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2768/90 o výmere 667 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom, kat. územie Teplička nad Váhom

Predmet dražby je rozostavaný rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanej časti obce. Dom má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Začiatok užívania domu uvažujeme v roku 2021.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: garáž, dve dielne, kotolňa a práčovňa. V ľavej časti domu je kuchyňa a jedáleň, obývacia izba, prekrytá terasa, chodba, WC, šatník, hosťovská časť a pracovňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 487,06 m2.

 

Podkrovie: tri izby, šatník, chodba a kúpeľňa.

Zastavaná plocha podkrovia je 180,49 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je vybudovaný z drevených stĺpikov a hranolov, medzi ktorými sa nachádza tepelná izolácia z minerálnej vlny z vonkajšej strany a strop je OSB doska. Vnútorné úpravy povrchov stien sú len čiastočné. Chýbajú všetky keramické obklady. Vonkajšie zateplenie je tiež len čiastočné, fasáda nie je. Schody majú len nosnú časť, chýbajú stupne. Strecha je kompletná so strešnou krytinou. Na prízemí je čiastočne ukončená kuchyňa a kúpeľňa. Základová doska je z monolitickej základovej dosky o hrúbke 200 mm, uložená na základových pásoch z prostého betónu. Obvodové steny tvorí samostatný sendvičový plášť hrúbky 340 mm, ktorý je čiastočne zateplený. Fasádna omietka je navrhnutá z omietky na báze plastov, prípadne z keramickej lícovej tehly hr. 30 mm. Vnútorné omietky sú hrúbky 210 mm, nenosné priečky sú hr. 120 mm. Strop je drevený lepený nosník. Strop je pokrytý sadrokartónom s tepelnou izoláciou hr. 240 mm. Okna sú drevené s izolačným trojsklom. Strešné okna sú Velux. Dvere sú rámové s výplňou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V dielni a garáži je liaty betón.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.