Dražba rodinného domu v Liptovskom Hrádku! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.03.2023 14:00
Miesto dražby:
salónik Club na 1. poschodí hotela Boutique hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
13.02.2023 11:30
Druhá obhliadka:
27.02.2023 11:30
Najnižšie podanie:
243 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
243 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Liptovský Mikuláš
Obec:
Liptovský Hrádok
Katastrálne územie:
Dovalovo
Ulica:
Dovalovo 599
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Hrádok, katastrálne územie: Dovalovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2843, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 599 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 526/75 o výmere 137 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 526/55 o výmere 315 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 526/75 o výmere 137 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 599 na parc. č. 526/75 v katastrálnom území Dovalovo

Rodinný dom súp. č. 599 je samostatne stojaci, obsahuje jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Dom sa nachádza severovýchodne od centra mesta Liptovský Hrádok v mestskej časti Dovalovo v novej obytnej zóne individuálnej zástavby rodinných domov. Prístup k domu je z miestnej asfaltovej komunikácie zo západnej strany. Ohraničený je z jednej strany zastavaným pozemkom, z ďalšej strany miestnou komunikáciou a z východnej strany vodným tokom. Rodinný dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a elektrickú energiu. Vstup do domu je z dvora zo západnej strany. Dom bol daný do užívania v roku 2012.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: závetrie, zádverie, chodba, schodisko, kuchyňa, obývacia izba, kúpeľňa s WC, kotolňa, komora a garáž.

Zastavaná plocha 1.NP je 137,53 m2.

 

Podkrovie: schodisko, chodba, tri izby, kúpeľňa s WC a dva balkóny.

Zastavaná plocha podkrovia je 90,13 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z presných tvárnic YTONG hrúbky 38 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie 1.NP tvorí drevený trámový strop s viditeľnými trámami bez podhľadu. Krov je sedlový, krytina strechy na krove je betónová ťažká škridla BRAMAC. V podkroví je drevený trámový strop podbíjaný na konštrukcii krovu s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie strechy sú plastové. Fasádne omietky sú na báze umelých látok, sokel je obložený kamenným obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné stierkové. Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby, v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety. Schodisko je z tvrdého dreva, prístupné z chodby. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zabezpečené prostredníctvom doskových radiátorov a v obývacej izbe je krbová pec s teplovzdušnou vložkou na pevné palivo. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.