Pripravujeme opakovanú dražbu bytu v Malackách Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
79 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
106 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Malacky
Obec:
Malacky
Katastrálne územie:
Malacky
Ulica:
Pri Maline 31
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Malacky, katastrálne územie: Malacky, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor:

A/ na liste vlastníctva č. 9382, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na 1. p. rodinného domu so súpisným číslom 5819, vchod: 31 v Malackách (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/29 o výmere: 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4165/8330 (ďalej aj ako „predmet dražby 1”),

B/ na liste vlastníctva č. 9454, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 na:

  • pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/1 o výmere: 583 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/9 o výmere: 170 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/15 o výmere: 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj ako „predmet dražby 2”),

C/ na liste vlastníctva č. 9393, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 na:

  • kotolni bez súpisného čísla s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/30 o výmere: 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/30 o výmere: 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj ako „predmet dražby 3”) a

D/ na liste vlastníctva č. 9455, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 3785/37 o výmere: 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 (ďalej aj ako „predmet dražby 4” a spolu s predmetom dražby 1 – 3 ďalej aj ako „predmet dražby”).

Opis predmetu dražby

Byt č. 1, Pri Maline 31, katastrálne územie Malacky

Byt je situovaný na 1. nadzemnom podlaží v rodinnom dome s dvomi bytovými jednotkami v radovej zástavbe rodinných domov. Byty majú samostatné vchody. Do užívania bol daný v roku 2014.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je chodba, kuchyňa dispozične prepojená s obytnou časťou, kúpeľňa s WC a terasa s prestrešením.

 

Celková podlahová plocha bytu je 41,72 m2 bez plochy terasy o výmere približne 13,36 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Obvodové murivo domu je z tehlového muriva HELUZ hrúbky 300 mm. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Priečky sú murované hrúbky 115 mm. Úpravu vnútorných povrchov tvoria vápenné omietky stien a stropov. Vonkajšia omietka je silikátová škrabaná. Strop nad 1. NP je železobetónový. Strop nad 2. NP je drevený s rovným podhľadom. Strecha je nízka pultová s tepelnou izoláciou a krytinou z fólie. Podlahy v byte tvorí veľkoplošná laminátová podlaha v obytných priestoroch a keramická dlažba v príslušenstve. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vnútorné parapety sú plastové z PVC. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne. Interiérové dvere sú drevené dyhované v drevených obložkových zárubniach. Vykurovanie je zabezpečené kondenzačným plynovým kotlom Protherm so zásobníkom TÚV. Situovaný je v spoločnej kotolni pre štyri byty. Vykurovanie je teplovodné. Vykurovacie telesá sú doskové oceľové, v kúpeľni je rebríkové vykurovacie teleso. V kuchyni je kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi, a to elektrickou varnou doskou, elektrickou rúrou, drezom a odsávačom pár. V kúpeľni je závesné WC, umývadlo a sprchový kút. Vodovodné batérie sú pákové. Rozvod vody je z polyetylenových rúr. Rozvody kanalizácie sú z PVC rúr. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvádzač je s automatickými poistkami. Rodinný dom má bleskozvod. Inštalovaný je slaboprúdový a TV rozvod. V roku 2017 bola na terase inštalovaná konštrukcia prestrešenia a časť obvodových stien z plastových okien a profilov s krytinou z Lexanu. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie najmä kompletná vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, elektroinštalácie, odpady a pod.), plynový kotol, merače spotreby studenej vody, plynu a elektriny.

 

Predmet dražby 4 tvorí priľahlý pozemok s terasou a záhradnou úpravou.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.