Dražba spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Závadka nad Hronom a Polomka, vedenej pre Urbársku spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom a Pasienkovú spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.09.2022 15:15
Miesto dražby:
Spoločenská sála na 1.poschodí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Lazovná č. 9, 975 58 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
08.09.2022 13:30
Druhá obhliadka:
26.09.2022 13:30
Najnižšie podanie:
10 110 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
10 107,74 €
Dražobná zábezpeka:
2 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Závadka nad Hronom
Katastrálne územie:
Závadka nad Hronom
Ulica:
 197
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

 

 

 

 

Spoluvlastnícke podiely v príslušnej veľkosti na Poľnohosp. budove so súpisným číslom 197 v k.ú. Závadka nad Hronom a na parceliach CKN a EKN (druh pozemku lesné pozemky, trvalé trávne porasty, orná pôda ako aj zastavaná plocha a nádvorie), spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, zapísaných na LV č. 3023, č. 1037, č. 1421, č. 1563, č. 1576, č. 1600, č. 1601, č. 1987, č. 2693, č. 2723, č. 2730, č. 2894, č. 2909, č. 2910, č. 3019, č. 3020, č. 3021, 1113  a č. 3022, pre k.ú. Závadka nad Hronom a na LV č. 6316 a č. 6317 pre k.ú. Polomka, patriace do vlastníctva úpadcu, na ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zverejneným v OV č. 42/2022 dňa 2.3.2022, K 012832. Súpis majetku bol Zverejnený v OV č. 95/2022 dňa 18.05.2022, K 029123 a OV č. 165/2022 dňa 25.8.2022, K050051.

Opis predmetu dražby

  1. Predmet dražby uvedený pod písm.: A - Nehnuteľnosti 1 až 19.

Na základe vyjadrenia obce Závadka nad Hronom nehnuteľnosti v k.ú. Závadka nad Hronom zapísané na LV č. 3023, č. 1037, č. 1421, č. 1563, č. 1576, č. 1600, č. 1601, č. 1987, č. 2693, č. 2723, č. 2730, č. 2894, č. 2909, č. 2910, č. 3019, č. 3020, č. 3021 a č. 3022 v určených podieloch na jednotlivých pozemkoch, sú vedené ako Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. pre Urbársku spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom. Predstavujú poľnohospodárske a lesné pozemky v extraviláne obce Závadka nad Hronom. Obhospodarovanie zabezpečuje podľa platnej legislatívy Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo.

Nehnuteľnosť 1 vedená na liste vlastníctva č. 1113 – poľnohospodárska budova a pozemok C KN 458, na ktorom je budova postavená, sú taktiež vedené ako Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z. pre Urbársku spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom, nachádzajú sa však v intraviláne obce, v zastavanej časti obce.

 

  1. Predmet dražby uvedený pod písm.: B - Nehnuteľnosti 20 až 21.

Nehnuteľnosť 20 vedená na liste vlastníctva č. 6316 v príslušnom podiele a Nehnuteľnosť 21 vedená na liste vlastníctva č. 6317 v príslušnom podiele, sú taktiež vedene ako Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z. pre Urbársku spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom. Nehnuteľnosť sa nachádza v extraviláne obce Polomka.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom spôsobu jeho využitia.