Po zložení zábezpeky vopred pripravíme opakovaná dražba rodinného domu v Ožďanoch s rozsiahlym pozemkom Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
kongresová sála III, na prízemí, hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
30 450 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
40 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Ožďany
Katastrálne územie:
Ožďany
Ulica:
Ožďany 104
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Ožďany, katastrálne územie: Ožďany, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1744, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 104 s príslušenstvom postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 187 o výmere 350 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 187 o výmere 350 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 188 o výmere 1007 m2, druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 104 sa nachádza na rovinatom pozemku v zastavanom území obce Ožďany ako samostatne stojaci rodinný dom mimo centra obce v lokalite s bežným hlukom. Dom bol vybudovaný a daný do užívania od roku 1965. 

Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný rozvod zemného plynu a verejný vodovod, ktoré sú mimo prevádzky s odpojeným elektromerom, plynomerom a vodomerom. Kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy. Je však možnosť  napojenia na verejnú kanalizáciu, ktorá v čase obhliadky nie je napojená.

 

Dispozičné riešenie:

Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia s dvomi bytovými  jednotkami (jedna je na prízemí a druhá na poschodí). 

V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: predsieň, 2 x izba, špajza, pivnica, kúpeľňa (bez vybavenia), špajza a kuchyňa bez vybavenia.

Zastavaná plocha I.NP je 118,35 m2.

 

V 2.NP s prístupom cez samostatné vnútorné schodisko zo zadnej časti dvora sa nachádza: predsieň, 2 x izba, kúpeľňa,  špajza spojená s WC, kuchyňa a zadná izba.

Zastavaná plocha II.NP je 118,35 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1.NP je murované z pálených tehál hrúbky 40- 50 cm a murivo 2.NP je z tehál hr. 30 - 40 cm z vonkajšej strany s pôvodnou povrchovou úpravou - škrabaný brizolit bez zateplenia. Priečky v 1.NP a v 2.NP sú vybudované z tehál.

Strop nad 1.NP je monolitický železobetónový, nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/sú vápenné štukové pôvodné. Vykurovanie domu v čase znaleckej obhliadky nebolo riešené. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom zaveseným na stene v kúpeľni v 2.NP. Ohrievač bol v čase znaleckej obhliadky mimo prevádzky nakoľko je dom odpojený od ELI a od vodovodu.

Rozvod vody je riešený z pozinkovaného potrubia, v čase znaleckej obhliadky nefunkčný, nakoľko je dom odpojený od verejného vodovodu so zdemontaným vodomerom. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380V, v 2.NP je zrealizovaný rozvod 220V.

Strecha je riešená ako sedlová valbová s vikierom do ulice, pokrytá krytinou s pálenou jednodrážkovou škridlou na latovaní. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, záveterné lišty) a parapety. V 2.NP domu je umiestnená jedna kúpeľňa vybavená plechovou vaňou a umývadlom bez vodovodných batérií, ktorá je zanedbaná a nefunkčná. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú do výšky 1,5 m, podlaha je z keramickej dlažby.

Kúpeľňa umiestnená na  1.NP domu bola v čase obhliadky v značnom štádiu poškodenia bez vybavenia. V 2.NP sa nachádza WC kombi bez umývadla - nefunkčné v miestnosti skladu. Okná sú pôvodné drevené dvojité, od schodiska sú drevené jednoduché. Kuchyňa v 1.NP je bez vybavenia, zanedbaná. Kuchyňa v 2.NP je bez kuchynskej linky s nerezovým drezom a sporákom na tuhé palivo, ktoré nie sú vhodné pre ďalšie používanie. Interiérové dvere sú hladké, plné na báze dreva zanedbané a poškodené. Vchodové dvere do domu sú pôvodné poškodené bez kovania. Podlahy obytných miestností v 1. NP sú prevažne drevené palubové, napadnuté hnilobou a poškodené. Podlahy v 2. NP sú pôvodné  drevené vlysové z tvrdého dreva a palubové so známkami poškodenia.

Podlahy príslušenstva v 1. a v 2. nadzemnom podlaží sú z cementového poteru a z keramickej dlažby. RD je odpojený od  všetkých médií a energií (odpojený verejný rozvod ELI, odpojený verejný vodovod a odpojený rozvod zemného plynu).

Kanalizácia  je zaústená do vlastnej žumpy.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

  1. Murovaná garáž 

Jedná sa o samostatne stojacu murovanú prízemnú stavbu bez s.č. umiestnenú vedľa drobnej stavby - letnej kuchyne na  časti parcely č. 187. Garáž je bez využiteľného podkrovia, je schátralá s poškodenými povrchovými úpravami bez garážových dverí. Garáž pozostáva z dvoch miestností - garáže a skladu ďalej do zadnej časti dvora. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov, hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú železobetónové monolitické. Strechu tvorí krov – pultový. Krytina strechy na krove je z azbestocementových vlnoviek; Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka (poškodená). Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka (poškodená). Výplne otvorov tvoria dvere - hladké plné alebo zasklené. Okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové - vodorovná izolácia. Garáž je dlhodobo nevyužívaná bez vykonávanej údržby, vykazuje známky poškodenia.   

Zastavaná plocha garáže je: 34,13 m2.

 

  1.  Letná kuchyňa  

Jedná sa o drobnú stavbu letnej kuchyne murovanú prízemnú bez s.č. umiestnenú za domom z južnej strany na časti parcely    č. 187. 

 

Drobná stavba - letná kuchyňa je prízemná murovaná budova bez využiteľného podkrovia a bez podpivničenia, schátralá s poškodenými povrchovými úpravami, bez výplňových konštrukcií s poškodenou strešnou krytinou.

Drobná stavba pozostáva z dvoch miestností - letnej kuchyne a skladu, ktoré sú poškodené, schátralé a dlhodobo mimoprevádzky. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom. Strechu tvorí krov – hambálkový. Krytinu strechy na krove tvoria pálené obyčajné jednodrážkové škridly. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere a okná na budove sú odstránené. Podlahy tvoria cementový poter.

Drobná stavba je dlhodobo nevyužívaná bez údržby, vykazuje známky poškodenia.

Zastavaná plocha letnej kuchyne je: 33 m2.

 

  1. Chliev

Jedná sa o drobnú stavbu - chliev, murovanú, prízemnú bez s.č. umiestnenú za letnou kuchyňou v južnej časti parcely č. 187. 

Drobná stavba - chliev je schátralá bez strechy s poškodenými prvkami dlhodobej a krátkodobej životnosti, ktorej ďalšie   užívanie je pravdepodobne životu nebezpečné a je potrebné jej odstránenie. 

Zastavaná plocha chlieva je: 32,39 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave.