Pripravujeme opakovanú dražbu mäsovýrobne v Diviakoch nad Nitricou Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
salónik Prezident na 3.poschodí, hotela Elizabeth, na ulici Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
394 000 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
394 000 €
Dražobná zábezpeka:
45 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Prievidza
Obec:
Diviaky nad Nitricou
Katastrálne územie:
Diviaky nad Nitricou
Ulica:
Diviaky nad Nitricou 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Diviaky nad Nitricou, katastrálne územie: Diviaky nad Nitricou, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1479, a to konkrétne:

 • výrobňa mäsových výrobkov so súpisným číslom 723 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 419/12 o výmere 231 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • PALDI s.r.o. Mäsovýr., Príst., tech. moder bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 419/3 o výmere 811 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 419/3 o výmere 811 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 419/6 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 419/7 o výmere 69 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 419/8 o výmere 846 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 419/11 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 419/12 o výmere 231 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

 1. Výrobňa mäsových výrobkov na parc. CKN č. 419/12 v k.ú. Diviaky nad Nitricou - I. časť - centrálna

Výrobňa mäsových výrobkov stojí na parc. č. 419/12 v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Pôvodná časť stavby bola podľa predložených dokladov daná do užívania v roku 1988, nadstavba v roku 2003. Stavba počas znaleckej obhliadky nebola v prevádzke a bola odpojená od elektrickej energie.

 

Dispozičné riešenie:

Stavba slúži ako výrobňa mäsových výrobkov so skladovacími a komunikačnými priestormi na prízemí a kanceláriami, šatňami, sociálnymi zariadeniami a komunikačnými priestormi na poschodí.

Celková zastavaná plocha 1. NP je o výmere 252,16 m2.

Celková zastavaná plocha 2. NP je o výmere 229,13 m2.

 

Technický popis a vybavenie:

Centrálnu časť výrobne mäsových výrobkov súp. č. 723 tvorí murovaný, poschodový objekt, založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie prvého nadzemného podlažia sú murované, nadstavba na poschodí je kombinovanej konštrukcie. Zastrešenie je tvorené sedlovými väzníkmi s plechovou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Podlahy sú kombinované (cementový poter, keramická dlažba, veľkoplošná laminátová podlaha a koberec). Okná sú plastové, dvere a vráta sú drevené a plastové. Stavba je napojená na všetky inžinierske siete, vykurovaná cez kotol ÚK, samostatnou kotolňou na prízemí. V prízemnej časti je viacero chladiacich jednotiek.

 

Stavba vznikla z pôvodného objektu, ktorého vek nie je doložený a podľa dostupných údajov, ako aj výsledkov obhliadky bol zhotovený v roku 1988. V zmysle stavebného povolenia bola realizovaná nadstavba v rámci celkovej rekonštrukcie                 v roku 2003. Životnosť stavby je s ohľadom na konštrukčné prvky, použité materiály a technický stav stanovená na 50 rokov.

 

 1. Príst. technológ., modernizácia na parc. CKN č. 419/3, II. časť - chladiarenské priestory + expedícia

Dispozičné riešenie:

Objekt je možné rozdeliť do troch častí:

 • II. časť – chladiarenské priestory + expedícia (miestnosti č. 129, č. 130, č. 131, č. 132, č. 133, č. 134, č. 135 a č. 136)

Zastavaná plocha je 170,5 m2

 • III. časť – sklady, udiarne (miestnosti č. 113, č. 114, č. 115, č. 116, č. 117, č. 118 a č. 119)

Zastavaná plocha je 248,95 m2

 • IV. časť – chladiarne, umývarka, výrobňa (miestnosti č. 101, č. 102, č. 103, č. 104, č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111 a č. 112)

Zastavaná plocha je 316,78 m2

Technický popis a vybavenie:

Stavba je nepravidelného tvaru vzniknutá dostavbou na úrovni prvého nadzemného podlažia okolo obvodu centrálnej budovy výrobne mäsových výrobkov. Stavba je založená na železobetónovej základovej doske. Zvislá nosná konštrukcia je vytvorená sendvičovými panelmi s tepelnoizolačnou výplňou. Stropné konštrukcie v podstate chýbajú a boli vytvorené použitím sendvičových panelov. Stavba bola dodatočne prekrytá pomocou ľahkej oceľovej konštrukcie s plechovou prevažne trapézovou krytinou. Vnútorné povrchy predstavujú betónové podlahy s cementovým poterom, omietky sú vápenné štukové. Stavba je vybavená kompletnou elektroinštaláciou, rozvodmi vody, kanalizácie, s otvorovými prvkami kombinovaného charakteru. Mraziarenské a chladiarenské priestory sú doplnené príslušným technologickým zariadením. Stavba je v súčasnosti mimo prevádzky a je odpojená od elektrickej energie. Stavba bola daná do užívania v roku 2005. Životnosť je stanovená s ohľadom na konštrukčné prvky, použité materiály a technický stav odborným odhadom na 30 rokov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.