Opakovaná dražba bytu na Šancovej ulici v Bratislave! NIŽŠIA CENA! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.06.2024 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
07.06.2024 09:00
Druhá obhliadka:
24.06.2024 09:00
Najnižšie podanie:
88 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
110 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Katastrálne územie:
Nové mesto
Ulica:
Šancová 61
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

 

Nehnuteľnosti zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3856, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, a to konkrétne:

 

  1. byt č. 44 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu Šancová 59, 61, 63 so súpisným číslom 3568 (ďalej len ako „Dom“) vchod: Šancová 61 v Bratislave, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 11439 o výmere 707 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ č. 11440 o výmere 607 m², druh pozemku: ostatná plocha, o veľkosti 1469/100000 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), v podiele 1/1,

 

  1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 14/951 na nebytovom priestore č. N 01 nachádzajúcom sa na 1. p. bytového domu Šancová 59, 61, 63 so súpisným číslom 3568, vchod: Šancová 59 v Bratislave, postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 11439 o výmere 707 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 14/951 na spoluvlastníckom podiele o veľkosti 951/100000 na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ č. 11440 o výmere 607 m², druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet opakovanej dražby“).

Opis predmetu dražby

  1. Byt č. 44, Šancová 61, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Byt sa nachádza na 5. poschodí bytového domu so súp. č. 3568 na Šancovej ulici č. 61 v Bratislave, m.č. Nové Mesto. Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je murovaný bytový dom, ktorý je súčasťou obytného súboru UNITAS. Dom je pavlačový a má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne sú spoločné priestory a pivnice k bytom. Na prvom NP sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, nebytové priestory a byty, na ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1931.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Celková podlahová plocha bytu č. 44 vrátane príslušenstva je 46,65 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nosný systém je murovaný stenový. Strecha je plochá s novou živičnou krytinou. Obvodový plášť domu je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo štruktúrovanej disperznej omietky. Dom má tri vchody, každý s dvomi vstupmi. Hlavný aj vedľajší vstup do Domu tvoria nové oceľové atypické jednokrídlové dvere s čiastočným izolačným presklením. Hlavný vstup má zabudovaný domáci telefón a je zabezpečený bezpečnostným čipom. Schodisko je dvojramenné, železobetónové s terazzovým doskovým obložením stupňov, na podestách a medzipodestách je liate terazzo. V Dome nie je výťah. Vnútorná povrchová úprava stien je nová štruktúrovaná omietka. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Na spoločných pavlačiach je nová keramická dlažba a oplechovanie. Dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné rozvody.

Byt č. 44, na 5.p. je 1-izbový s pravidelnou údržbou (stanovené znalcom z dôvodu nemožnosti vykonať obhliadku bytu). Je zhotovený zo štandardných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným technickým normám. Byt (pravdepodobne) je a zrejme aj bude využívaný na obytné účely.

 

  1. Nebytový priestor č. N 01, Šancová 59, súp. č. 3568 k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Predmetom dražby je aj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 14/951 k celku na nebytovom priestore č. N-01, ktorý sa nachádza na 1. posch. bytového domu, Šancová ulica vchod č. 59, Bratislava. Prístupný z verejného priestranstva.

Zastavaná plocha je 25,60 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

 

Vzhľadom na to že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku Ing. Dagmar Jančovičovej č. 139/2022, z ďalších dostupných informácii a vonkajšej obhliadky.