Pripravujeme dražbu garzónky v Žiari nad Hronom Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Sládkovičova 1509/17
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, katastrálne územie: Žiar nad Hronom, zapísané v evidencii Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2664, a to konkrétne:

  • byt č. 13 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu so súpisným číslom 1509, vchod: 17 v Žiari nad Hronom (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 700/13 o výmere: 427 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 2247/221149.