Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Holiša, okres Lučenec Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Holiša
Katastrálne územie:
Holiša
Ulica:
Holiša 94
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obec: Holiša, katastrálne územie: Holiša, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 139, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 94 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 167 o výmere 609 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 167 o výmere 609 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 176 o výmere 1451 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 177 o výmere 523 m2, druh pozemku: záhrada.