Pripravujeme dražbu rodinného domu v Loku, okres Levice Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Levice
Obec:
Lok
Katastrálne územie:
Lok
Ulica:
Nová 132/25
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec: Lok, katastrálne územie: Lok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 398, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 132 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 518/1 o výmere 114 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 518/1 o výmere 114 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 518/2 o výmere 1286 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 518/3 o výmere 346 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.