Pripravujeme dražbu rodinného domu v Hlohovci! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Hlohovec
Obec:
Hlohovec
Katastrálne územie:
Šulekovo
Ulica:
Šulekova 62/53
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Hlohovec, obec: Hlohovec, katastrálne územie: Šulekovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Hlohovec, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3190, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 62 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 56/2 o výmere 60 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 52/2 o výmere 8 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 51 o výmere 77 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku č. 56/2 a 52/2 nie je evidovaný na liste vlastníctva),
  • pozemok parcely registra „C“ č. 50 o výmere 8 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 51 o výmere 77 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „E“ č. 170/5 o výmere 47 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „E“ č. 170/7 o výmere 40 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „E“ č. 170/8 o výmere 21 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.