Pripravujeme dražbu rodinného domu v Horných Salibách, okres Galanta Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Horné Saliby
Katastrálne územie:
Horné Saliby
Ulica:
Horné Saliby 830
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec: Horné Saliby, katastrálne územie: Horné Saliby, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 222, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 830 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 103/4 o výmere 100 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 103/6 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • pozemok parcely registra “C“ č. 103/1 o výmere 811 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 103/3 o výmere 430 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 103/4 o výmere 100 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • pozemok parcely registra “C“ č. 103/6 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.