Pripravujeme dražbu rodinného domu v Trenčíne Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Trenčín
Obec:
Trenčín
Katastrálne územie:
Trenčín
Ulica:
Javorínska 7681/12B
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10520, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 7681 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1731/3 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1731/3 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1731/4 o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.