Pripravujeme dražbu rodinného domu v Mokranciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Mokrance
Katastrálne územie:
Mokrance
Ulica:
Družstevná 3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice - okolie, obec: Mokrance, katastrálne územie: Mokrance, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1401, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 462 s príslušenstvom, postavený na pozemok parcely registra „C“ č. 843 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 843 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 844 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 845/1 o výmere 590 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.