Pripravujeme dražbu rodinného domu v Kameničnej (Komárno) Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Komárno
Obec:
Kameničná
Katastrálne územie:
Kameničná
Ulica:
 3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Kameničná, katastrálne územie: Kameničná, zapísaných v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 620, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 317/10 o výmere 115 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 920 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 317/40 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • iná budova so súpisným číslom 921 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 317/39 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 317/5 o výmere 422 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 317/10 o výmere 115 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 317/38 o výmere 472 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 317/39 o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 317/40 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.