Pripravujeme dražbu rodinného domu vo Vrbovke, okres Veľký Krtíš Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Vrbovka
Katastrálne územie:
Vrbovka
Ulica:
Vrbovka 145
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Veľký Krtíš, obec: Vrbovka, katastrálne územie: Vrbovka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 48, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 145 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 209 o výmere 346 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 209 o výmere 346 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 210/1 o výmere 292 m2, druh pozemku: záhrada.