Pripravujeme dražbu stavebnín vo Veľkom Krtíši Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Ulica:
Osloboditeľov 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1483, a to konkrétne:

  • Stavebniny M a M, Veľký Krtíš bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra “C“ č. 529/38 o výmere 312 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 529/34 o výmere 2441 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 529/38 o výmere 312 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “E“ č. 1539 o výmere 951 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast.