Pripravujeme dražbu skladov v Poltári Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Poltár
Obec:
Poltár
Katastrálne územie:
Poltár
Ulica:
13. januára 1
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poltár, obec: Poltár, katastrálne územie: Poltár, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor,

 1. na liste vlastníctva č. 524, a to konkrétne:
 • sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1551/2 o výmere 310 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra “C“ č. 1551/1 o výmere 569 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • administrat. budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1552 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1553 o výmere 638 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1551/2 o výmere 310 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1552 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1553 o výmere 638 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1555/1 o výmere 2309 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1555/3 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 1“) a
 1. na liste vlastníctva č. 3142, a to konkrétne:
 • rozost. st. Samoobslužnej čerp.stanice PHM bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1555/8 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1555/7 o výmere 1930 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 1555/8 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 2“ a spolu s Nehnuteľnosťou 1 ďalej len ako “Nehnuteľnosť”).