Pripravujeme dražbu rodinného domu v Ivaniciach, okres Rimavská Sobota Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Ivanice
Katastrálne územie:
Ivanice
Ulica:
Ivanice 64
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Rimavská Sobota, obec: Ivanice, katastrálne územie: Ivanice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 19, a to konkrétne:

  • Rodinný dom so súpisným číslom 64 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 24 o výmere 164 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 24 o výmere 164 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 25 o výmere 1204 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 26 o výmere 914 m2, druh pozemku: záhrada.